Банкеръ Daily

Търговските вериги:

Промените в Закона за конкуренцията ще навредят на икономиката

Приетите от Народното събрание промени в Закона за защита на конкуренцията, с които в българското законодателство се транспонира директивата на ЕС за нелоялните търговски практики, силно надхвърлят нейния обхват и ще навредят на икономиката на страната. Това обяви в своя позиция Сдружението за модерна търговия, в което членуват почти всички търговски вериги, които изразиха позицията си още преди окончателното гласуване не текстовете през миналата седмица.

Сега те посочват, че с промените се налагат допълнителни абсолютни и условни ограничения и забрани, без предварително да бъде направена оценка на тяхното въздействие и без ясни и конкретни мотиви.

"Тези рестрикции ще затруднят всички участници по веригата на доставки не само в сектора на храните - търговски вериги, фермери и преработватели, ще ограничат свободата на договаряне и ще поставят в неравностойно положение много български компании спрямо конкуренти в други европейски страни, където директивата е транспонирана адекватно", се отбелязва в позицията.

С одобрения на второ четене закон са приети два вида забрани - абсолютни и условни, за нелоялни търговски практики. Според текстовете абсолютните включват плащанията за селскостопански продукти със срок, по-дълъг от 30 дни от доставката, известия за отказ на поръчки за нетрайни продукти от по-малко от 30 дни, едностранна промяна на условията по договора от страна на купувача и др. А сред условните, които не са забранени, ако са предварително договорени с ясни и недвусмислени условия в договора за доставка или в последващо споразумение, са връщането от купувача на доставчика на непродадени продукти, без той да е платил за тях, и/или за изхвърлянето им, таксуване от страна на купувача за складирането, излагането или включването в продуктовата гама и др.

От сдружението посочват вредните за бизнеса текстове:

забраната на ексклузивните доставки, която според веригите ще навреди на много български производители и дори може да доведе до фалити;
неясните правила за прекратяване на договори, вследствие на които до пазара биха могли да стигнат стоки с недобро качество, опаковки и етикетиране
условното ограничаване на споделянето на логистични разходи, което ще доведе до затормозяване на механизма на доставките, до административно натоварване на доставчиците и така до ръст на цените.

От браншът са убедени в това, че тези промени ще засегнат не само работата на търговските вериги, но и на преработвателите, които са в позиция на купувач спрямо фермерите. 

От сдружението посочват, че забранените вече ексклузивни доставки на храни и селскостопански продукти могат да са полезни за конкуренцията на пазара като осигуряват канали за дистрибуция и доставка и намаляват разходите за производство. Подобни договори подпомагат по-малки производители да развият производството - например за производството на така наречените частни марки, а ексклузивността касае само конкретна рецептура, с което не се нарушават нечии права за работа, така че да отговорят на нуждите на пазара, и представляват нормална търговска практика по света в редица сектори, която сама по себе си не застрашава конкуренцията, обясняват от бранша.

Те посочват, че друг аспект на ексклузивните доставки е ангажиментът за изкупуване на продукция, който сега става забранен и ще лиши от гарантирани приходи производители.

Забраната за незабавно прекратяване на договори де факто ще навреди на българските производители, посочват още от сдружението. Дават пример с текст, който според тях въвежда изключително субективни и отворени за тълкуване критерии за оценка като основателност на причините за прекратяване на договора.

Ограниченията на споделянето на логистични разходи ще затормози механизма на доставки

Това означава, че ако купувач и доставчик са сключили помежду си рамков договор, в който не са предвидени логистични услуги, защото към момента доставчикът няма нужда от тях, той не би могъл да получи такива в оперативен порядък от купувача в случаи на технически затруднения, недостатъчен логистичен капацитет и така нататък, мотивират позицията си търговците.

Неясните текстове в закона дават възможности за административен произвол,

Твърдят още от сдружението, като обясняват, че тъй като едновременно се налагат строги правила в отношенията между купувачи и доставчици, а при формулирането на редица текстове се използват изключително субективни и отворени за тълкуване понятия като "разумен срок, който да е достатъчен" или "съобразен с отношенията между страните, отношенията в сектора и други".

Значим проблем в новите текстове е и удължаването на срока на мандата на Комисията

за защита на конкуренцията (КЗК). "С промените се удължава мандатът на настоящата комисия, преди той да е изтекъл, което е в противоречие, от една страна, с духа на промените в ЗЗК по отношение на мандата от 2015 г. и, от друга, с основополагащия принцип на правото, че със закони се уреждат принципни положения, а не се решават конюнктурни въпроси", посочват още веригите.

Те заключават, че тези промени са пример за това как европейски норми се транспонират некоректно, доводите и притесненията на бизнеса не се отчитат, а в резултат има още по-тежки регулации, недосегаема комисия с удължен мандат, неоправдано широки възможности и глоби, които могат да унищожат всеки икономически субект.

Facebook logo
Бъдете с нас и във