Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Променят Закона за устройство на територията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага нови промени в Закона за устройство на територията. Текстовете за промените са публикувани както на интернет страницата на строителното ведомство, така и в Портала за обществени консултации.

Предлаганите изменения , отрязват възможността на фирмите за строителен надзор да сключват договори за изпитвания в лаборатории на строителя или на свързани с него лица, когато упражняват строителен надзор на строеж, изпълняван от същия строител.

Според мотивите, които се изтъкват от създателите на новия нормативен акт се цели  да се оптимизира контролът, който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол върху инвестиционния строителен процес и участниците в него.

Промените предвиждат и  възможността органите на контролната строителна институция да извършват служебна проверка на комплексния доклад на консултанта, въз основа на който са одобрени инвестиционните проекти и е издадено разрешението за строеж.

Освен това се повишават и изискванията към лицата, които кандидатстват за получаване на удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Що се отнася до условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите, проекто-нормативът предвижда управителят на фирмата, която кандидатства за издаване на удостоверение, да е техническо правоспособно лице по смисъла на Закона за устройство на територията.Предлага се членовете на органите на компанията или едноличният търговец, както и наетите от тях физически лица да са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", да притежават техническа правоспособност, да имат най-малко седем години стаж по специалността и същите да не са допуснали или извършили повече от две нарушения по закона и нормативните актове по прилагането му през последните три години.

За да бъде засилен контролът върху дейността на консултантите и лицата, упражняващи строителен надзор и той да стане по-ефективен,  промяната се предвижда и в броя и в срока на влезлите в сила наказателни постановления, въз основа на които се пристъпва към предсрочно прекратяване на действието на издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

В новите текстове е записано още, че се предвижда действието на удостоверението да се прекратява преди изтичането на срока, за който е издадено при влезли в сила две наказателни постановления, като бъде обхванат по-голям период от време на недопускане и неизвършване на нарушения от три години. Предишните изисквания бяха за три наказателни постановления за срок от две години.

Сега на такива санкция ще подлежат и проектантите, лицата, упражняващи технически надзор по част "Конструктивна" и консултантите – физически или юридически лица, това обясни  министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова пред парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание.

В законопроекта е залегнало и разширяване кръга на участниците в строителството, носещи административно-наказателна отговорност за нарушения на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Предвижда се санкции да могат да се налагат и на проектантите, лицата, упражняващи технически надзор по част "Конструктивна" и консултантите – физически или юридически лица, поясни  още Аврамов.

В проекто-норматива се обособява и отделен състав за налагане на имуществени санкции на фирми и едноличните търговци, като целта е повишаване ефективността на упражняваната дейност.

Чрез  промени в Устройствения правилник на Дирекцията за национален и строителен контрол пък ще бъде засилен административният контрол, смятат вносителите.Създава се отдел "Строително-продуктов контрол" ще прави проверки за качеството на влаганите материали в строежите.

По заповед на началника на Дирекцията, която отговаря за надзора на стротелството у нас,  ще се извършват проверки на място на строежите от I, II и III категория, като се проверява и осъществен ли е контрол на влаганите строителни продукти съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Целта им ще бъде завишаване контрола върху дейността на лицата, упражняващи строителен надзор. Ще се извършват от регионалните дирекции за национален строителен контрол, а началниците им ще бъдат задължени да представят доклади за резултатите от тях на всеки три месеца, обясни строителния министър.

Подготвят се промени и на Наредба № 2 от 31 юли 2003-а за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Те предвиждат увеличаване на минималните гаранционни срокове, което ще доведе до по-стриктно изпълнение на задълженията от страна на строителите и надзорните лица, смята Аврамова.

В ход е и инициатива за партньорство между Дирекцията за национален и строителен контрол и едноличното дружество с ограничена отговорност , контролирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройство "Научноизследователски строителен институт. Ще се извършват съвместни проверки и контролни изпитвания в лабораторията на института на проби от влаганите строителни продукти, както и от местата за техния добив и производство.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във