Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Производството на пластмасови изделия отчете намалялото потребление

През  по-голямата част от миналата година бяха затворени заведенията за хранене, производителите на автомобили също спираха работа, а и още не работят с пълен капацитет, производството на акумулатори бе забавено. Хранително-вкусовата промишленост не изпита такива трудности, но повечето магазини ту отворяха, ту затваряха. 

Всичко това нямаше как да не се отрази и на фирмите от сектора за производство на различен тип пластмасови изделия. 

Фирмата "Акумпласт" АД - Добрич, която е специализирана в производството на пластмасови изделия за акумулаторното производство, хранително вкусовата промишленост, селското стопанство и стоки за бита, съобщава за спад в  приходите от продажба на продукция през миналата година в сравнение с 2019 г., макар и само с 0.98 процента.

За периода януари – декември 2020 година дружеството е реализирало приходи от обичайната дейност за 6.49 млн. лв., като с най-голям дял са паричните постъпления  от продажба на продукция, към които се добавят още парични постъпления от услуги и от продажба на стоки. Взетите мерки са спомогнали да няма увеличение на запасите от продукция и незавършено производство.  Основни клиенти на фирмата са "Монбат” АД, "Елхим Искра“ АД и "Старт” АД.  Предвид намалялото производство и разходите за суровини и материали, за външни услуги, за персонал също са намалели през миналата година.  С най-голям дял сред доставчиците на основни материали са "Монбат Рисайклинг” ЕАД и "Резинекс България”ЕООД. 

На този фон фирмата има да събира вземания за 1.52 млн. лева, като най-голяма е сумата, която й дължат клиенти. Задълженията на дружеството към края на миналата година възлизат на 972 хил. лева.

След приспадане на данъци нетната печалба на фирмата е 551 хил. лева при 527 хил. лева за 2019 година. 

Въпреки трудностите през миналата година, дружеството е направило и нови инвестиции като е увеличило  стойността на дълготрайните си активи с 70 хил. лева и са направени  разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за 712 хил. лева.

Основен акционер е "Химпласт" АД. Той притежава 69.93% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във