Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОГРАМА ЛИДЕР Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА СЕЛАТА

Програма Лидер стартира преди 14 години в европейските страни като част от мерките за подпомагане на селскостопанската политика на общността. Първият й етап започва през 1991 г. под название Лидер I. Вторият обхваща годините 1994-1999 и е известен като Лидер II, а третият обхваща времето 2000 до 2006 г. и се нарича Лидер плюс. Целта на програмата е да подкрепи селскостопанските производители от изостаналите райони чрез субсидии, които се влагат за изграждане на инфраструктура и за подобряване на качеството на живот. В рамките на тази инициатива на Европейската общност се визират различни дейности за стимулиране на икономиката в малките населени места и участието на местните хора в развитието на своите общини. Тя тръгна като пилотна схема, която бързо са разрасна. Първите местни инициативни групи в държавите членки на ЕС бяха едва 217, в периода до 1999 г. нараснаха с още 1005 броя, а от 2000 г. досега са създадени нови 893, каза в. БАНКЕРЪ г-жа Хелън Уилямс, администратор за България в Главна дирекция Земеделие и развитие на селските райони в Европейската комисия (ЕК). Тези местни групи изготвят проекти, които са финансирани от Брюксел с общо 3.944 млрд. евро. Като отличници в реализирането на такива проекти през последния етап (Лидер плюс) се сочат Ирландия и Холандия, а сред новите членки на Общността - Унгария. Всяка от изброените страни е разработила новаторски местни стратегии, насочени към пълноценно използване на природното и културното наследство, като се активизира икономическата среда и се създават нови работни места.
Сега в страните членки на Европейския съюз (ЕС) програмата Лидер се разглежда отделно от останалите мерки за субсидиране на селското стопанство. Ще припомним, че Еврокомисията финансира проекти, които са разпределени в три основни направления, свеждащи се най-общо до конкурентоспособност на земеделския и горския сектор, подобряване на околната и селската среда, разнообразяване на икономиката и качеството на живот. Но в няколко държави те се съчетават с Лидер. В Ирландия, Финландия и Испания селските райони се подпомагат чрез такова смесване на програми. На тях се гледа като на начин за мобилизиране на местните хора за създаване на публично-частни партньорства. В стратегията на програма Лидер за периода 2007 -2013 г. се предвижда тя да се развие и да се превърне в четвърта ос за подпомагане на селските райони. Всяка държава членка на общността е разработила национален план по програмата Лидер плюс.
Едно от условията на Брюксел е в местните инициативни групи, отговарящи за избора на проекти, да участват представители на всички сектори в дадено селище. На нивото, на което се вземат решенията, местните партньори трябва да са поне 50 процента. Под това се разбира участието в реализацията на проектите на търговски камари, средни и малки предприятия, неправителствени организации, асоциации на жените, заети в земеделието, и др., уточни Хелън Уилямс. От тях се изисква и умение да администрират публични фондове. Контролът върху изпълнението на проектите и изразходването на парите се извършва от управляващ орган в съответствие с регламента на ЕК.
Еврокомисията изисква България да приеме правилата за прилагане на програма Лидер до началото на 2006 година. За нашата страна и за Румъния се предвижда ЕК да изработи детайлни критерии, защото се отчита, че не се използват пълноценно възможностите, предоставени от програма САПАРД. Това означава да се очертаят процедурите за избор на местни групи, които трябва да обхващат население от 10 хил. до 100 хил. души. Ще бъде определен и таван за административните им разходи, ще бъдат представени примерни проекти за сътрудничество. Предвижда се след присъединяването на двете страни към ЕС нивото на съфинансиране от тяхна страна по тази програма да достигне 80 процента. Важно условие на общността е подходът да се съчетава с другите програми за развитие на селските райони. Лидер изисква време. Започнете сега, като използвате източници на финансиране от програма САПАРД за формиране и избор на местни инициативни групи, препоръчва европейският координатор за България Хелън Уилямс.
Първите стъпки на програма Лидер в България бяха поставени с проекта Устойчиво развитие на селските райони. След 2003 г. бяха създадени 11 неправителствени организации (пилотни общини), които са нашите местни инициативни групи. Водещо за българския проект е земеделското министерство с участието на програмата на ООН за развитие и на 11-те пилотни общини. Работата по него трябва да завърши до март 2006 г., планираният му общ бюджет е 1.344 млрд. щ. долара. Междувременно техни представители споделиха, че близо девет месеца финансирането е спряно.
Разнообразяването на икономическата среда трябва да стане чрез създаване на нови работни места. Изискват се малки по размер, но значими проекти, които ще развият способностите на местните хора да се самоорганизират и да планират. За финансирането им е създаден специален Фонд за демонстрационни инициативи (ФДИ). Чрез него безвъзмездно се финансират общественополезни и иновативни проекти, осигуряват се микрокредити и обучение. Общият бюджет на фонда за 2005 г. е 580 хил. щ. долара. Частни инвеститори също могат да участват в осъществяването на проектите, като споделят разходите с общината и с фонда. Максималната отпускана сума за общественополезен проект е 10 хил. щ. долара, а субсидията не може да надвишава 70% от общите разходи. За иновативни проекти (които насърчават нови за даден район производства, услуги и продукти) се предвижда максимална субсидия от 5500 щ. долара. Схемата за микрофинансиране предвижда осигуряване на заем за започване на собствен бизнес в различни дейности - от земеделието и туризма до занаяти и ИНТЕРНЕТ услуги. Максималният му размер е до 2000 лв., срокът на погасяването му е 12 месеца, а обезпечението е запис на заповед и двама поръчители. Досега такива заеми са отпуснати на общо 70 кредитополучатели, които са ги използвали за купуване на добитък, на кошери и пчелни семейства, на дървен материал за преработка, за започване на шивашки и цветарски бизнес, за ремонт на обекти за селски туризъм и др. Инициативните групи могат да кандидатстват и с проекти за провеждане на обучения на местни специалисти, например хотелиери, екскурзоводи, фермери, собственици на гори. Максималната сума за такъв проект е 1600 щ. долара, а общо за обучение се предвиждат 18 хил. долара годишно.
Съществен момент е, че се насърчава връзката между отделните местни проекти, за да може всеки следващ да доразвива или да допълва предходните.

Пилотните проекти разкриха възможности за разнообразяване на живота и икономиката в селските райони.
В община Ардино е открит туристически информационен център, извършен е ремонт на пътя към Дяволския мост, изграден е заслон с чешма и огнище.
В община Кирково е ремонтирана планинската хижа Ледена хвойна.
В община Ивайловград е създаден туристически информационен център.
В община Тополовград е изграден покрит земеделски пазар на площ от 200 кв. м със съфинансиране от общината.
В община Маджарово е терасирана и залесена площ от 100 дка общинска земя с дъб - благун за възстановяване на биологичното разнообразие.
В община Вършец е регистрирана кооперация за производство на малини, закупени са машини и принадлежности за нея.
В община Трън е създаден туристически информационен център чрез ремонт на стара къща.
В община Сатовча е изграден и оборудван млекосъбирателен пункт.
В община Якоруда са ремонтирани и зарибени с американска и балканска пъстърва високопланински рибарници.
В община Белица е демонстрирано съвместно обработване на земята за отглеждането на традиционните култури ръж и тритикале.
В община Гърмен на общинска земя е създадена комбинирана овощна градина от ябълки и ягоди с капково напояване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във