Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРОЕКТЪТ В ТОЗИ СИ ВИД ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ЦЕЛИТЕ СИ

Анна Георгиева, ръководител проекти сектор Земеделие и околна среда в Световна банка, пред в. БАНКЕРЪАнна Георгиева е ръководител на проекта Кадастър и имотен регистър, финансиран от Световната банка, от миналата година. В мисията на институцията у нас работи повече от пет години. За себе си казва, че е на ти с проектите, свързани с управлението на земята и на недвижимата собственост, на земеделието и околната среда.Г-жо Георгиева, Световната банка финансира не само у нас проекти, подобни на Кадастър и имотен регистър. Идентични ли са навсякъде проблемите, съпътстващи изпълнението им?- Ние отдаваме голямо значение на този проект. В развитите икономики 20% от БВП се формират от сделки със земя, с недвижими имоти и за строителство. Естествено при една сигурна система за регистрация. На последната среща на Пакта за стабилност в София преди месец бе изтъкнато, че кадастърът и ефективно функциониращият пазар на земя са основен приоритет за развитието на бизнеса. По тази и по други причини ние подкрепяме такива проекти, тъй като те са в основата на икономическото развитие. Проектът в България се сблъска с редица трудности и се забави, което доста ни обезпокои. Нашите партньори в правителството обаче положиха усилия и през последната година, година и половина най-сетне се усети ускоряване на изпълнението му. Вие знаете, че това е проект с много партньори - Агенцията по кадастъра към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, отскоро - Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, аграрното министерство и общините. А колкото повече партньори, толкова сътрудничеството става по-трудно. Изоставането по проекта ни безпокои и поради това, че е възможно България да не изпълни един от ангажиментите към ЕС, описан в документите Accession Partnership (Партньорство за присъединяване - бел.а.) - да довърши изграждането на националния кадастър и регистър. Искам да подчертая, че сме тук, за да помогнем, но успехът на проекта зависи от партньорите ни в правителството. Разбираме, че такива проекти са сложни, подготвят се бавно и бавно се осъществяват, защото предвиждат институционални промени и реформи. Същевременно системата на регистрация в България е доста по-напред и отнема още два-три дни след изповядване на сделката. В Хърватска, например, този период е средно година и половина. Така че нещата не са толкова плачевни. Изводът от последната ни мисия е, че този проект е полезен и изпълнението му трябва да продължи, въпреки че много от първоначално набелязаните цели вече не могат да бъдат постигнати заради забавяне в хода на проекта, особено през първите две години. Смяната на кои приоритети е наложителна?- Препоръчваме, първо, целите да се променят и да станат постижими. Първоначално поставените приоритети явно са се оказали прекалено амбициозни за правителството. Една от целите, които ние предлагаме да отпаднат като нереализуема до март 2007-ма, когато изтича срокът на проекта, е създаването на електронен регистър на около 2 млн. парцела, независимо от това, дали са предмет на сделки. Преценихме, че всички имоти могат да бъдат обхванати в тази система в хода на проекта. В Австрия например систематичната регистрация на цялата собственост се е извършвала в продължение на 13 години от осем екипа със седем човека. Обикаляли са от офис на офис и ръчно са вкарвали цялата информация. Другата препоръка е отпреди година и се отнася до промяната на две наредби - едната е за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, а другата е за контрола и приемането им. Тя ще позволи територията на страната да бъде максимално бързо покрита с одобрена кадастрална карта. В момента това се прави бавно и твърде скъпо. Настояваме кадастралните планове да се конвертират в одобрени карти. Само така до март 2007-а 40% от територията на страната ще бъде с одобрена кадастрална карта. А те са равностойни на 70% от пазара на недвижими имоти извън София. За сравнение - сега те заемат само седем процента. По този въпрос има много спекулации и затова нека уточним за какъв процент от територията на страната има изработена кадастрална карта и имотен регистър и какъв процент от урбанизираната територия е оцифрена?- Поисках справка от Агенцията по кадастъра - досега с такива карти разполагат 32% от цялата територия на страната и 40% от урбанизирите територии. Ангажирали сме фирма за мониторинг и оценка, която вече ще подготвя редовни доклади за състоянието на нещата.Каква е оценката за изпълнението на проекта, дадена от мисията на Световната банка след последното посещение у нас в края на май? - Оценката от предишната мисия не е променена...А тя беше незадоволителна...?- Да. Разбира се, ако всичко беше блестящо, щяхме да повишим оценката и все още се надяваме това да стане наесен, когато евентуално ще се споразумеем проектът да бъде престуктуриран. Това предложение е записано в паметна записка, изпратена до министрите на финансите, на регионалното развитие и на правосъдието. Сега чакаме отговора на правителството.Всеки мониторингов доклад предизвиква нескрит интерес в гилдиите на нотариусите, юристите, геодезистите. Съществува ли практика той да бъде оповестяван?- Нямаме право да разпространяваме паметната записка без съгласието на правителството. Но по време на всяка мисията правим срещи с геодезисти, юристи, нотариуси и брокери на недвижими имоти, т.е. с всички специалисти, имащи отношение към проекта. Интересното при тези срещи бе, че те изразиха безпокойство от темпа на създаване на системата на кадастъра и имотния регистър. Професионалистите предложиха дори да се създаде единна Агенция по кадастър и имотен регистър.Ако не се лъжа, такава бе и вашата препоръка?- Да, но за да съм точна - тя датира още от началото на 90-те години, преди да се заговори за проекта. Единна агенция бе най-добрият възможен вариант. Пример за това е Холандия, той ще бъде последван и в Норвегия, и в Швеция. Обединяването на двете агенции хем е практично, хем ще реши много проблеми със съчетаването на данните. В доста страни от Северна Европа, които посетих наскоро, тези агенции са изнесени извън столиците в по-малко развити райони, за да ги съживят и там да има икономическа активност. Проблемът в този случай е кой ще администрира тази агенция, на кое министерство ще бъде подчинена?- В повечето европейски страни агенцията е подчинена на министерството на околната среда или на устройственото планиране. Те се самоиздържат 100% и обслужват клиентите предимно по пощата. Услугите по пощата са много сигурни и в тези страни нотариални актове се изпращат и чрез нея, и по ИНТЕРНЕТ. Няма никакви опашки, както сега пред нашите служби. Подобно на Холандия такива агенции се създадоха в Чехия, Унгария и в прибалтийските републики, в Сърбия и Черна гора и в Македония. Проектите там от самото начало вървят добре. Няма нужда да се съчетават данни, няма трудности в сътрудничеството, защото всичко е на едно място и улеснява гражданите. Многократно сме препоръчвали да се мисли в тази насока, като разбираме, че е сложно институционално да се осъществи. Каква част е усвоена досега от заема, който е 30 млн. евро?- В първите години слабо се усвояваше и заемът, и дарението от холандското правителство в размер на 2 млн. щ. долара. Сега това изоставане е преодоляно, защото наистина се работи по проекта. Досега са договорени половината от средствата по заема, което не е лошо. А как се харчат средствата е описано в план по снабдяването, който съответства на нуждите, изразени от правителството, и е съгласуван с нас. Имате ли представа какво е съотношението между усвоените средства за кадастрални дейности и за покупката на оборудване, автомобили и ремонт на сгради?- Съотношението е добро. Има достатъчно средства за кадастрални дейности. Нашето мнение е да се преустанови изразходването на средствата за тези дейности и Агенцията по кадастъра да насочи усилията си към по-доброто обслужване на гражданите.Колко съдебни района вече могат да се похвалят освен с наличие на кадастрален план и с работещ имотен регистър?- Това е направено само в Балчик. Неотдавна министърът на правосъдието Антон Станков обяви града за първия съдебен район, в който се съставя имотен регистър. Там бе внедрен софтуер, който ако се окаже успешен, ще бъде внедрен повсеместно в България. От май досега спорадично са вписани над хиляда имотни партиди. Искам да отбележа, че това е важна страна на реформата и се състои в преминаването от персонална към имотна система на регистрация. Досега вписванията бяха по името на лицето, а от сега нататък ще са по имоти и ще предотвратят случаите на измами, при които един и същ имот се продава на няколко души едновременно.Спазва ли се най-важното условие на Световната банка търговете за възлагане на оцифряване и анализ на кадастрални планове и изработване на кадастрални карти и регистри да печелят фирмите, предложили най-ниска цена?- Вие знаете, че Световната банка има строги правила за провеждане на търгове и специални процедури. Те се спазват и по заемите, и по даренията на Световната банка. Всеки търг се контролира от специален отдел на регионално и на централно ниво във Вашингтон. По принцип не коментираме отделните търгове, защото те се провеждат от нашите партньори и са тяхна отговорност, но осъществяваме контрол доколко съответстват на процедурите. Има различни видове процедури. При някои определяща е цената, при други, например при сложни научни разработки - качеството, но в повечето търгове се вземат предвид съвкупност от фактори. Да вземем търговете за кадастър: там определящ е опитът на фирмата в реализацията на подобни проекти, квалификацията на персонала и цената като съвкупност. Анализирахме подробно международния търг (проведен в края на миналата година - бел.а.), тъй като имаше оплаквания от отпадналите фирми. Не открихме нарушения, всички процедури са спазени.И продължавате напред? В тази връзка искам да ви попитам разработено ли е вече техническото задание за изработването на ортопланове? За кои територии ще се отнасят те и на коя фирма ще бъде възложено въздушното заснемане?- За ортофотозаснемането (б.а. - въздушно заснемане на територията с аерофотокамера) имаше пари по проекта и няколко години настоявахме то да се направи. Партньорите ни обаче така и не успяха да вземат необходимите решения за облитанията. Сега ще ги прави аграрното министерство със средства от бюджета. Ортофотоплановете са необходими за системата ИСАК (Integrated Administration Control System), въз основа на която ще се плащат субсидиите на фермерите. Предполагам, че заснемането от въздуха ще обхване 90% от територията на страната. Накрая искам да ви попитам за нещо, с което се спекулира. В какви случаи Световната банка прекратява финансирането на даден проект? - Би могло това да се случи при липса на напредък, т.е. ако един проект остава с незадоволителен статут дълго време.Колко дълго?- Незадоволителна оценка на проекта Кадастър и имотен регистър бе дадена миналото лято и такава остана една година. Мисията през май не даде ли трета поредна незадоволителна оценка?- Фактически оценката беше направена през миналия юли и потвърдена през ноември на средносрочния преглед на изпълнението на проекта. Тя отразява факта, че нещо не върви и че нещо ще трябва да се промени. Ако един проект е неуспешен, няма смисъл да продължава. Затова предлагаме преструктурирането му. След колко незадоволителни оценки банката ще вдигне жълт картон?- Нека не подхождаме така механично. Ние първо искаме да получим отговор и да постигнем съгласие по плана за преструктуриране, без да поставяме някакви условия. Всичко зависи от новото правителство. Смятаме, че е удачно да се създаде един съвет от професионалисти, които да дават своето мнение за изпълнението на проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във