Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Проектът на план за действие към стратегическа карта за шум от Летище София е представен за обществено обсъждане

Проектът на план за действие към стратегическа карта за шум от Летище София е представен за обществено обсъждане. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от Стоян Божинов, народен представител от ПГ на „Обединени патриоти“, относно авиационния шум от полетите на летището.

Министърът на околната среда и водите не е компетентен  орган, отговорен за безопасността на полетите, и не извършва контрол на  полетите на въздухоплавателни средства от и до Летище София. В Закона за защита от шума в околната среда са определени компетенциите на държавните органи и на органите на местното самоуправление. Министърът на околната среда и водите контролира шума, излъчван от промишлените инсталации и съоръжения, и съгласувано с министъра на здравеопазването организира докладването по отношение на шума в околната среда пред международни организации.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез определени от него служби осъществява контрол върху основните летища относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната дейност. Това означава контрол върху Летище София, тъй като през 2017 г. е преминат прага от 50 хиляди излитания и кацания годишно. В тази връзка е разработена Стратегическа карта за шум за Летище София, одобрена със заповед от министъра на здравеопазването през 2019 г. и информацията от картата е публично достъпна на сайта на летището. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да възложи разработване на План за действие към шумовата карта, който следва да съдържа анализ на текущото състояние, прогнози и мерки за намаляване и предотвратяване на шума, свързани с превишаване на граничните стойности на даден показател за шум в околната среда в района на Летище София. Проектът на План за действие е представен за обществено обсъждане.

Реализирането на проект за „Реконструкция, развитие и разширение на Летище София - Лот В2 нова пистова система, пътеки за рулиране и свързаните с тях работи“ е разрешено на 10 април 2001 г. с решение по ОВОС на министъра на околната среда и водите. С този документ са постановени условия, които са задължителни за изпълнение от инвеститора МТС – ГД „ГВА“, „Летище София“ ЕАД. В него има условие за внасяне в Министерство на здравеопазването на документи за извършване на процедури по определяне на хигиенно-защитна зона около обекта. Друго условие изисква инвеститорът да възложи определяне на зона, отговаряща на шумовия контур за стойности на шума над 90 децибела /dB/ /залпово ошумяване/. Съгласно решението, не се разрешават прелитания над града с изключение на регламентираните в Сборник за аеронавигационна информация и публикация.

Предвид условие в решението по ОВОС от 2001 г. да не се планират редовни полети от/до Летище София в интервала между 23.00 и 06.00 ч., на 09.04.2002 г. министърът на околната среда и водите издава Решение за неговото потвърждение, с което постановява ново условие за допускане изключение само за полети със специален режим и засилени мерки за сигурност, при:


  • честота не повече от един полет на нощ и не повече от два полета на седмица;

  • стриктно прилагане от Държавно предприятие „Ръководство въздушно движение“ на инструкцията за свеждане до минимум на ошумяването на околната среда, като не се допускат прелитания над града освен при неблагоприятни метеорологични условия;

  • задължително използване само на самолети, отговарящи на изискванията на глава 3 от Приложение 16 от Конвенцията за международна гражданска авиация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във