Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ С ПРОМОЦИОНАЛЕН ПРИВКУС

Плащаш едно, получаваш три - това не е цитат от рекламна промоция, а философия при някои приватизационни сделки от последните години.
Нашумялата със скандалите около извозването на столичните отпадъци мина Чукурово, собственост на известния бизнесмен Христо Ковачки от 2002 г., е приватизационна сделка с интересна история и още по-интересно развитие.
На 3 април 2002 г. с решение № 2436, Агенцията за приватизация продава 80 на сто от капитала на мина Чукурово ЕАД на Ел Ем Импекс ЕООД, собственост на Ковачки. Веднага след покупката на мината следва решение № 232 от 19.04.2002 г. на Министерския съвет, с което находището Чукурово - с. Габра, е предоставено на концесия на вече приватизираната мина за добив на подземни богатства (въглища).
Добивът обаче се оказва недостатъчно печеливша дейност за предприемача и той преценява, че има възможност да разшири периметъра си. София вече е разтърсена от кризата с боклука, площадки няма, въпреки добрите финансови условия, които обещава кметът. Това е и подходящият момент да се завърти колелото в правилната посока.
И въпреки че изричен текст от приватизационния договор забранява промяна на дейността на придобитото дружество, концесионерът на мината откликва на проблема с боклука на софиянци и решава да превърне част от земята в подходяща за целта площадка. От договора за залог на търговското предприятие от 26 май 2003 г. между Първа инвестиционна банка и Мина ЧукуровоАД, в който са изброени всички активи на мината, става ясно, че парцел № 0006444, находящ се в землището на с. Габра, не е част от активите на мината.
Да, но затова пък е подходящ за складиране на балите с боклук.
Въпреки съществуващото правно положение нотариус Станимир Аврамов от Елин Пелин по молба на Димитър Малаков - изпълнителен директор на мината, съставя констативен нотариален акт № 121 по дело 278/2005 г., с който реално легализира собствеността на земята върху поземлен имот №0006444 с площ 3352.588 дка, независимо че за част от същия вече съществува акт № 568/1999 г. за изключителна държавна собственост.
Още същия ден (след направения констативен нотариален акт) - на 19 септември 2005 г., следват няколко разпоредителни сделки, изповядани отново при същия нотариус. Първо Мина Чукурово продава с акт №122 по дело 279/2005 г. идеални части от 500 дка от горецитирания имот на фирма Совекс ЕМ ЕООД, собственост на Милен Влашки, регистрирана на същия адрес, какъвто е този на фирмите на Христо Ковачки. Впоследствие двете дружества извършват и доброволна делба и очертават два нови поземлени имота с № 000743 и № 000746, които засягат териториите на имота, които според акт № 588 са изключителна държавна собственост. При съставянето на нотариалния акт Димитър Малаков, в качеството си на изпълнителен директор на Мина Чукурово АД, е подписал и декларация съгласно чл.266, ал.1 от ДПК, в която декларира, че представляваното от него дружество няма непогасени публични държавни вземания. От справка с дата 20 октомври 2005 г. на Службата по вписванията обаче е видно, че по искане на Териториална данъчна дирекция - София област, Данъчно подразделение - Елин Пелин е наложило възбрана върху активите на Мина Чукурово АД.
Целта на всички тези сделки
е спешно да бъде придобита собствеността на подходящ терен, на който Столичната община да складира боклука на София. А решителните действия могат да се обяснят с приетата на 13.09.2005 г. от Столичния общински съвет Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Столичната община, в която се предлага това да стане именно на площадката на мината.
Схемата е перфектно изработена. Видният бизнесмен е пресметнал много добре възможността да получава огромни пари от наеми. Цената е определена по левче на ден за бала смет, като дневно се извозват 1000 бали. И така с години.
Нали можем да се досетим, че тези бали никога нямаше да бъдат извозени от тази площадка и общината щеше да плаща до безкрай, казва кметът бунтар на с. Габра Любен Андреев, който преди време оглави протестите на съселяните си за недопускане на камионите с боклука. И допълва: Само след третата година това щеше да стане печатница за пари. Ако започнем да смятаме, сумата надвишава 12 млн. лева. А Столична община щеше бъде обреченият вечен наемател.
Площадката е обособена чрез извършените разпоредителни сделки с помощта на нотариус Аврамов, въпреки че 78 човека, реални собственици на тези земи, са получили отказ за възстановяването им именно на основанието - изключителна държавна собственост.
По жалба на кметството в с.Габра тази седмица с решение №4107/18.04.2006 г., постановено по адм. дело №11317/2005 г., тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви нищожността на т.1 от решение №883/18.11.2005 г. на Министерския съвет. То се отнася за мерките, необходими за премахване на опасността за човешкото здраве и околната среда, възникнала в резултат на кризата с отпадъците на територията на Столичната община, с което площадката на рудник Чукурово се определя за временно съхраняване на балирани битови отпадъци от територията на Столичната община.
Съгласно чл.23 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в случаи на сериозна опасност за човешкото здраве и околната среда, възникнала в резултат от образуването или дейностите с опасни отпадъци, МС определя с решение необходимите мерки за премахване на опасността. На това основание Министерският съвет е определил рудник Чукурово като площадка за временно съхраняване на балирани битови отпадъци от територията на Столичната община. Според чл.16, ал.1 от ЗУО кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейната територия. Разпоредбата на чл.16, ал.3, т.4 от ЗУО посочва, че кметът на общината отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци.
Според съдебния състав обжалваното решение визира битовите отпадъци на територията на Столичната община, а цитираните разпоредби на чл.16 от ЗУО изрично сочат единствено кмета на общината като компетентен орган да определя площадка за временно съхраняване на битови отпадъци.
Според решението на съда нормата на чл.16 от ЗУО е императивна и липсва нормативна възможност това правомощие да бъде упражнено от друг орган. Нито в административната преписка, нито в съдебното производство са събрани доказателства за това, че битовите отпадъци на Столичната община притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, а МС не е компетентен да издава актове във връзка с дейността по третирането на битови отпадъци на определена община. В случая Министерският съвет е иззел правомощия от местни органи на самоуправление, което е недопустимо. Според съда при липсата на материална и териториална компетентност за Министерския съвет да издаде атакувания акт той е нищожен като постановен от некомпетентен орган.
Същият извод се налага и при тълкуването на разпоредбите на чл.10, т.1 и чл.15, т.1 от Закона за управление при кризи, посочени също като основание за издаване на обжалвания акт. Тези текстове сочат само правомощията на МС за формиране на национална политика и осъществяване на общо ръководство на дейностите при кризи. Действително в Столичната община е обявено кризисно положение, но МС осъществява общото ръководство на дейностите по управление на кризи, само когато кризата е възникнала или се е разпространила на територията на цялата страна или на две или повече области. В същото решение ясно се казва, че Министерският съвет не разполага с изключителни правомощия по отношение на управлението на криза в една-единствена община. Компетентният орган по отношение възникналото кризисно положение на територията на Столичната община е отново кметът на общината, а не Министерският съвет, съобщиха от съда.
Изходът от последните събития е крайно неизгоден за Христо Ковачки. Той не успя да стане основен играч в кадрила за отпадъците, но от прокуратурата все още имат за какво да се произнесат по отношение на извършените разпоредителни сделки със земите, определени като изключителна държавна собственост на мина Чукурово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във