Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Притесненията и неяснотите около коронавируса не спират плановете на "Градус" АД

"Градус" АД стъпи на БФБ през юни 2018 година.

Непредвидимите събития във връзка с пандемията от коронавирус биха имали косвен ефект върху дейността на "Градус" АД. Ефектите от Ковид-19, както и влиянието им са трудно предвидими, но във фирмата се вземат мерки за ограничаването им. "Градус" АД разполага с достатъчно ликвидни ресурси за продължаване на дейността си в обозримо бъдеще, отбелязват мениджърите. 

Основната дейност на дружествата от групата "Градус" АД е в сектор "Птицевъдство", с изключение на тези, които са специализирани в "производство на комбинирани фуражи и търговия". 

Акционерният капитал на компанията майка е разпределен между Лука Ангелов - председател на съвета на директорите, с дял от 40.27%, Иван Ангелов (изпълнителен директор) и Ангел Иванов Ангелов - всеки с по 20.65%, останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори. 

"Градус" АД като холдингово дружеството няма самостоятелна търговска дейност. То е насочено в управление на дъщерните фирми и разпределяне на финансите между тях. 

За първото полугодие компанията майка е на печалба от 5.83 млн. лв, която обаче е по-ниска в сравнение с тази от преди година, когато е била 6.04 млн. лева. Резултатите й естествено зависят от дейността на дъщерните фирми. През първите шест месеца на тази година основният приход на "Градус" АД е от разпределението на дивиденти от дъщерните дружества. Тези суми пък са резултат от търговската дейност на тези предприятия през миналата година. 

Приходите на компанията майка от лихви са по-малко в периода между януари и юни поради намаляването на размера на отпуснати кредити и на свиването на лихвеното равнище. Предоствените заеми на дъщерните фирми са текущи, а целта е подпомагане на развитието на съществуващи и нови бизнес линии, и финансиране на оперативната им дейност. 

Най-много разходи са направени за възнаграждения през полугодието, но повече са харчовете и за външни услуги, и за материали. 

Във връзка с усложнената геополитическа обстановка в световен мащаб, групата претърпява загуби в сегмент "разплодни яйца" (по предварителни данни - около 6 млн. броя яйца), като това ще се отрази в консолидирания резултат на групата за второто тримесечие. Възможни са трусове в сегмента в краткосрочен план. 

 

Дивидент и обратно изкупуване на акции

Проведеното на 5  юни общо събрание на акционерите на най-големия производител на птиче месо в България реши да се разпредели дивидент от печалбата за миналата година, която е в размер на 11 910 269 лева. Част от нея  - 5 359  392 лева, вече беше разпределена като шестмесечен дивидент - по 0.022 лева за акция, от общото събрание, проведено през октомври миналата година.  Друга част - в размер на 5 359 392 лева, се разпределя между акционерите като годишен дивидент или по 0.022 лева за дял. 

Остатъкът се заделя в резервите като неразпределена печалба. 

Общото събрание реши да се направи обратно изкупуване на до 3% от общия брой акции, издадени от "Градус" АД. Това ще стане в следващите пет години при цена между 1.20 и 2 лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във