Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Природозащитници: Нено Димов предлага опасно отслабване на екомрежата Натура 2000

Министърът на околната среда Нено Димов представи на брифинг днес законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, който беше внесен за разглеждане в Министерския съвет. Основната цел на документа е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Според вносителите чрез законопроекта ще бъде осигурен цялостният процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване и поддържане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони. 

Природозащитници обаче смятат, че целта на законопроекта е да се отслаби екомрежата Натура 2000 и да се изключат гражданските организации и учени от природозащитната работа. Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изпрати писмо до премиера Бойко Борисов с искане за незабавно спиране на опасните поправки, предложени от министър Димов.

 "Приемането на предложените промени означава намаляване и обезсилване на мрежата Натура 2000, сериозни затруднения за устойчивото управление на защитените зони у нас и засилване на непрозрачното и авторитарно управление на природния ресурс на България, заради което в последните години страната ни продължава да губи гори, реки и защитени видове.  Ако предложенията на МОСВ за промени в закона бъдат приети, ще влязат в сила следните опасни прецеденти: целите на защитените зони от мрежата Натура 2000 ще бъдат променени в противоречие на изискванията на европейската директива за местообитанията; промени в обектите на опазване в зоните могат да се променят по еднолична преценка на министъра при липса на ясни процедури за това – така МОСВ безконтролно ще предопределя смисъла и бъдещето на всяка една защитена зона;  промените включват разработване на задължителни „Териториални планове за управление“, които да бъдат разработени за всички защитени зони в обхвата на една РИОСВ. Това означава, че този план ще включва части от зони, попадащи на територията на няколко РИОСВ; участието на НПО в процесите за Натура 2000 се предлага да бъде ограничено, като се поставят дискриминативни изисквания", са част от аргументите на коалицията. 

Според министър Димов обаче промените ще се отразят добре на опазването на защитени територии.

„Промените предвиждат една силна децентрализация при взимането на решенията за управление на Натура 2000. Още през 2017 г. Европейската комисия прие Планът за действие за природата, хората и икономиката, който се отнася до Натура 2000. Аз лично за себе си съм го перифразирал като „природата и икономиката за хората“, защото хората са в центъра на политиката.“, заяви Димов и обясни, че от тази гледна точка е взето решение местните общности да имат съществена роля при взимането на решения за управлението на Натура 2000 в съответните райони.

„Дава се водеща роля на регионалните органи за управление и на Комитетите на заинтересованите страни, в които участват местните власти, собствениците на земи в района, местните браншови, работодателски и синдикални организации и регионалните неправителствени природозащитни организации. По този начин - в такъв тип органи, в рамката, която ще се задава на национално ниво, ще могат да бъдат взимани най-добрите решения, за да се намери балансът между опазването на природата и икономическото развитие в региона.“ обясни Димов.

Министърът подчерта, че оттук нататък всяка организация, която ползва публични средства за набиране на първични данни и изготвяне на анализи, ще има задължението да осигурява публичен достъп до тях, по начин, по който тя намери за добре.

"След като обществото плаща за определени данни и информация, то трябва да има достъп до тях.“, допълни Димов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във