Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приходите и печалбата очертаха ръста в дейността на „Сирма груп“

През четвъртото тримесечие цените на акциите на "Сирма груп" се повишиха леко от 0.492 лева в началото на октомври до 0.51 лева в кра яна декември.

Кризата с Ковид-19 оказа голямо влияние върху ИКТ индустрията и нейните клиенти. Пазарът й през 2020 г., изпита силна нестабилност и спря своя ръст, който падна под 1% за годината. Същевременно през 2021 година, ИКТ индустрията се превърна в решението на затрудненията свързани с COVID на всички други индустрии. Това доведе до силен ръст на разходите за такива продукти и услуги през годината, което пък повиши приходите на фирмите от бранша.

Стратегията за растеж и развитие на „Сирма груп холдинг“ АД предвижда концентрация на интелектуалната собственост на групата в холдинговото дружество. Това съсредоточава научно-изследователската и развойна дейност на групата в холдинга. Общата стойност на направените инвестиции в тази посока през четвъртото тримесечие на миналата година са били в размер на 3.20 млн. лева.

Приходите на „Сирма груп холдинг“ нарастват с 8.69% на годишна база до 64.60 милиона лева. Това показват данните в междинните консолидирани резултати към края на миналата година. Отчетът обхваща компанията майка „Сирма груп холдинг“ АД и всички дъщерни дружества на групата, без „ЕнгВю Системс Латинска Америка“, „Ай Бил Интерактив“, „Ексел Мениджмънт“ ООД и „Флаш Медиа“
АД, изключени от консолидацията поради несъщественост. Всички фирми от икономическата група на “Сирма груп холдинг“ извършват дейност в IT сектора.

Традиционно с най-висок дял се позиционират приходите от услуги и от стоки. Същевременно Европа, Северна Америка и Обединеното кралство заемат челните места в географското разпределение на реализирани приходи. Поради изключителната диверсификация на продуктите и услугите си, които се прилагат в множество напълно различни сектори и клиенти, не може да се говори за каквато и да е зависимост на групата от отделни клиенти или от дадени услуги.
През четвъртото тримесечие групата реализира продажби в 60 държави. В консолидираните приходи най-голям дял имат приходите от България в размер на 23.99 млн. лв. или 37.13 % от общите приходи от продажби, следвани от САЩ с 25.25% и от Великобритания с 9.88 на сто.

Изпълнението на различни проекти е довело до повишаване на разходите за оперативната дейност със 7.25%, които са достигнали до 57.42 млн. лева.  В крайна сметка нетната печалба на холдинга се увеличава с малко над една трета в сравнение с 2020-а, като достига 6.36 милиона лева.

Капиталът на дружеството е 59 360 518 лв., разпределен в същия брой поименни безналични акции с номинална стойност на всяка акция от 1 лев всяка. Няма промяна през четвъртото тримесечие на миналата година сред основните акционери на „Сирма груп холдинг“, като се запазва и процента на свободно търгуемите акции (free float) на 52.95% от края на третото тримесечие. Общо 45 корпоративни инвеститора държат 8 517 822 акции на дружеството или 14.3% от капитала, докато 981 индивидуални акционери контролират 50 892 696 книжа на дружеството или 85.7 на сто.

През четвъртото тримесечие нарасна чуждестранното акционерно участие в „Сирма груп“, като към края на декември миналата година то бе представено от 11 индивидуални инвеститори и фирми с обща инвестиция от 488 435 акции. Това представлява ръст от 58.6% на чуждестранните инвестиции в дружеството в сравнение с третото тримесечие.

Към края на миналата година „Сирма груп холдинг“ АД притежава 584 474 броя собствени акции с номинална стойност 584 474 лв. (0.98% от акционерния капитал). През четвъртото тримесечие дружеството има новопридобити 109 750 собствени книжа.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във