Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Приеха първия стратегически план за "Хоризонт Европа"

Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“ - новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации в размер на 95.5 милиарда евро. Той гарантира, че действията на ЕС в областта на научните изследвания и иновации допринасят за възстановяването от последиците на пандемията, за екологичния и цифровия преход и постигане на по-устойчиви икономики и общества.

„Стратегическият план е нов подход по програма „Хоризонт Европа“. Той предоставя рамка за висококачествени научни изследвания и иновации, основани на високи постижение. Чрез него идентифицираме стратегическите насоки за инвестиции през първите четири години, така че да отговорим ефективно на предизвикателствата. Изготвен е в резултат на широк процес на съвместно проектиране с участието на Европейския парламент, държавите членки, заинтересованите страни и европейските граждани. Благодарение на получените над 8000 предложения и становища ние насочваме инвестициите към тези приоритетни области, където можем да осигурим възможно най-голямо въздействие и ефективност“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел.

Планът определя четири основни насоки за инвестициите в научни изследвания и иновации.

На първо място, това е постигане на стратегическа автономност чрез разработването на ключови цифрови, базови и нововъзникващи технологии, както и вериги за създаване на стойност.

Втората основна област за инвестиране е насочена към възстановяване на биологичното разнообразие.

Третата стратегическа област е превръщането на Европа в първата цифрова, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика. Създаване на по-устойчиво, приобщаващо и демократично европейско общество е четвъртата област на инвестиране. Международното сътрудничество е от съществено значение за справянето с глобалните предизвикателства и е в основата и на четирите насоки.

Освен това стратегическият план дефинира европейските партньорства и мисиите по „Хоризонт Европа“. Партньорствата ще обхванат ключови области като енергетика, транспорт, биологично разнообразие, здравеопазване, храни, кръгова икономика, и ще допълнят десетте институционализирани партньорства, които българският еврокомисар предложи през февруари.

Европейските мисии ще допринесат за постигането на амбициозни цели до 2030 година, като спасени 3 милиона живота от ракови заболявания, 100 климатично-неутрални градове, чисти океани, морета и вътрешни води, здравословни почви и храни.

„Приоритетите, определени в стратегическия план, ще бъдат изпълнени чрез работната програма на „Хоризонт Европа“, която ще представим през следващите седмици. Тя ще съдържа подробна информация за финансирането на научноизследователски и иновационни дейности чрез покани за представяне на предложения. Целта е инвестициите в научни изследвания и иновации да допринесат за устойчив процес на възстановяване и отговор на предизвикателствата свързани с екологичния и цифровия преход“, коментира Габриел.

Първите покани за представяне на проектни предложения ще бъдат обявени през пролетта на 2021 г. и ще бъдат представени на Европейските дни на научните изследвания и иновациите на 23—24 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във