Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕВОЗВАЧИТЕ БЕРАТ ДУША

ТРАНСПОРТНОТО МИНИСТЕРСТВО ПОДГОНИ ФИРМИТЕ СЪС СТРОГИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнителната агенция Автомобилна администрация при Министерството на транспорта и съобщенията подгони със строги изисквания фирмите, притежаващи многократни разрешителни за международни превози на товари. От началото на февруари агенцията започна да изисква отчет от всеки превозвач, притежаващ такива документи, за изминатите през предишния месец километри. Съгласно заповед на министъра на транспорта и съобщенията (РД-08-778 от 13 октомври 2000 г.), фирмите трябва да са изминали минимум по 8500 км за всяко притежавано от тях многократно разрешително. При това заповедта задължава да се отчита само пробегът на територията на държави, членки на Европейската конференция на министрите на транспорта (СЕМТ), и то извършен с товар. Изпълнителната агенция ще отнема разрешителните от фирмите, непокрили минимума от 8500 км, и в срок до 30 дни ще ги разпределя на други.
По принцип мярката на транспортното ведомство е логична. Тя цели да активизира дейността на превозвачите, притежаващи многократни разрешителни, всяко едно от които им спестява по около 30 хил. г. марки годишно. Така те стават по-конкурентоспособни в битката за привличане на клиенти. На пръв поглед и изискваният лимит от 8500 км на месец е съвсем нормален. Един курс примерно от Пловдив до Мюнхен е около 4200 км в двете посоки и се извършва за около 10-12 дни. Така че с два-три курса месечно поставеният лимит се изпълнява.
Според Димитър Ганев, изпълнителен директор на агенция Автомобилна администрация, отчетът за януари показва, че от над 200-те фирми, притежаващи по едно или повече многократни разрешителни, 34 изобщо не са се отчели. След крайния срок - 20 февруари, документите си са подали 19 превозвачи. Пет фирми значително са превишили изисквания минимум и са отчели по над 20 хил. км, а една от тях дори е посочила, че е изминала с едно разрешително 25 хил. километра. Не са изпълнили изискванията около 20 фирми, сред които една е отчела едва 1252 изминати километра.
Ние сме хора и решихме, че като за първи месец няма да отнемаме разрешителните на нито един превозвач - коментира резултатите Ганев. - Все пак самите разрешителни се издаваха до 10 януари, така че месецът не може да се брои за пълен. За февруари също приехме тактиката на изчакването. Мотивът ни е, че и той е само от 28 дни. Затова нека мине и 20 април - месецът, през който би трябвало да се компенсират и предишните два. Чак след това ще обобщим данните и ще отнемем разрешителните на онези фирми, които имат под изискваните за трите месеца общо 25 500 километра. И за да няма неразбрали, сме предупредили всички, че повече компромиси няма да има. След това отчетите ще се правят месец за месец.
Още отсега е ясно, че в края на април ще изпищят доста фирми. Причината е, че ако януари и февруари традиционно се смятат за слаби месеци поради липсата на достатъчно товари, то обикновено през март работата потръгва и камионите денонощно сноват пълни. Сега обаче нищо подобно не се получава - март мина, а пред транспортното министерство така и не се заформят добре познатите от минали години опашки от чакащи за еднократни разрешителни. Обяснението е просто - няма товари.
Възниква и още един проблем. Заставяйки, от една страна, фирмите да возят повече, ИА Автомобилна администрация би трябвало да следи превозвачите и за спазването на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), ратифицирана от България през 1995 година. Конвенцията поставя строги изисквания за периодите на труд и почивка за водачите - девет часа работа на ден, разделени с 45 мин. почивка; задължителна почивка от 45 часа след всеки шест последователни работни дни и т.н. Спазвайки всичко това и при идеални останали условия (като наличието на товари, бързо преминаване на митниците и др.), превозвачите не биха могли да навъртят повече от десетина хиляди километра месечно. Така че г-н Ганев и подчинените му ще е необходимо да запретнат ръкави и да тръгнат да проверяват тахографните шайби на всички онези фирми, отчели от 12 хил. километра нагоре. За да навъртят 20-25 хил. км - числа, отбелязани в отчетите, има два варианта: превозвачите или тотално не спазват конвенцията AETR, или пък многократните разрешителни (наричани още зелени или екологични) се използват и от камиони, които не отговарят на екологичните изисквания Евро-1 и Евро-2. Всъщност за да навърти 25 хил. км при средна скорост 75 км/ч, един камион би трябвало да се движи 49 дни без отчитане на времето за товарене, престой по границите, почивки... Димитър Ганчев спомена, че е разпоредил проверка на фирмите, посочили рекордните резултати, но не по-малко любопитно ще е да се проверят и превозвачите, отчели над 12 хил. километра.
Колкото до транспортните фирми, при рязкото намаляване на товарите, те съзряха зад новите изисквания пореден опит за измама. Или по-точно за преразпределение на сладките многократни разрешителни и предоставянето им на избрани превозвачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във