Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Преобразяват фирмите с идеи и инвестиции

Паричните постъпления от туристически услуги при "Златни пясъци" са над два пъти по-ниски през третото тримесечие.
S 250 d386fde2 fb06 4427 a200 77c552af0c3a

Много икономически сектори у нас са повече или  по-малко  засегнати от ефектите на пандемията от коронавирус. Макроикономическите прогнози на световните институции допускат  общо намаление на БВП на България с до 7% на годишна база и връщане към  предкризисните равнища на ръст (стабилизация) на икономиката през второто-третото тримесечие на 2021 година.

Пандемията и неизвестността, която тя предизвика, продължава да притиска фирмите у нас. Всяка от тях търси своето решение за адаптиране. Резултататът при повечето е влошаване на финансовите резултати. Собствениците на някои фирми обаче откриха в кризата възможност да окрупнят дяловете си  в "своите " компании като изкупят книжата на по-малките инвеститори.

"Химимпорт" печели от добива на петрол и газ

Основната причина за спада в приходите и печалбата на "Проучване и добив на нефт и газ" АД през деветмесечието на тази година спрямо същия период на 2019-а е намалението на цените на петролните продукти и на обемите на продажбите  на продукция заради кризата с  коронавируса (Covid-19). Дружеството е стабилно, въпреки състоянието на  икономическата  среда в момента, а  разполага и с достатъчно капитал, и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове, отбелязват мениджърите  му в отчета си.

Паричните постъпления във фирмата, които са формирани главно от продажба на продукция (суров петрол, природен газ и нефтопродукти), са намалели с 41.72 процента. Приходите се допълват също  от извършени услуги и от средства, получени от лихви. Разходите по дейността също са по-малко, но заради по-големия спад в приходите нетната печалба на дружеството в края на септемри е само 139 хил. лв. при 3.68 млн. лв. преди година. 

И през тази година компанията продължава да експлоатира 13-те находища за нефт и природен газ в Централна Северна България, за които има сключени договори за концесии с Министерство на енергетиката. Не спира и дейността по търсене на нефт и природен газ. Освен това единственото българско дружество в бранша се занимава още и с преработката на суров петрол,  с търговия с нефтопродукти и с горива. От 2004 г. фирмата е част от групата "Химимпорт". 

Слабият сезон увеличи загубата на "Златни пясъци"

Летният сезон на  2020 показа  слабостите  и на големите курортни комплекси. В спокойни години  - с активна реклама и познати услуги се привличаха много туристи. Ковид пандемията остави тези места без гости и с малки възможности за реакция. 

Сезонът  за "Златни пясъци" АД - Варна тази година е започнал необичайно късно и съответно е протекъл нетипично слабо заради настъпилата световна криза в туризма, предизвикана от пандемията от COVID-19. Ограниченията в пътуванията към България, въведени от правителствата на някои страни, които са основни туристически пазари за нашия входящ туризъм, са оказали силен негативен ефект върху краткосрочната ликвидност на "Златни пясъци" АД. Пандемията се отрази негативно на резервациите на всички пазари.

Българите по традиция  са  малък дял от гостите в този курорт - около 10 на сто. Зависимостта от международните туристически потоци си е казала думата. Към края на септември нощувките в курорта са били 27.29 милиона, което означава срив от 69% спрямо лято 2019. Туристите са били с 58% по-малко. Българите и румънците са били "най-запалените"  туристи, но само те нямаше как да спасят сезона, който при това реално е започнал в средата на юли, отбелязват от фирмата. 

Паричните постъпления от туристически услуги са над  два пъти по-ниски през третото тримесечие, а тези от различни  вноски и наеми са с един милион лева по-малко.

Свитата дейност съответно е намалила двойно и разходите на дружеството - за материали,за  външни услуги, за заплати, но резултатът по този показател едва ли е повод за радост. Обикновено големите разходи носят през сезона и повече приходи. 

В крайна сметка фирмата е на загуба в размер на 664 хил. лева, която пък е по-висока в сравнение с  края на септември миналата година. 

С цел запазване  на  заетостта на персонала в условията на пандемия, дружеството е получило към края на септември безвъзмездни държавни помощи в размер на 283 хил. лева. Намерението е да се кандидатства и по други проекти, свързани с финансова подкрепа за заетост.   

Акционерният капитал е разпределен между "Златни" АД - София с дял от 63.84% и "С-Травел" ЕАД - София с 28.75% от книжата с право на глас. Мениджърите не притежават пряко акции от капитала на фирмата, която управляват.  

Разпродават активите на машиностроителната фирма "Вапцаров"

Собствениците на публични компании следят зорко случващото се на "БФБ-София". Свитите цени на акциите създават добри възможности за окрупняване на мажоритарнирния дял, а  и евентуално за сваляне на компанията от борсова търговия. 

Новини за подготвяно търгово предложение за изкупуване  на  книжата на останалите акционери дойдоха от още две дружества -  от "Вапцаров" АД и от "Уеб медия груп" АД.

"Кап Нор" ЕООД - София притежава пряко и чрез свързани лица 451 350 акции, представляващи 90.27% от гласовете в общото събрание на акционерите на "Вапцаров" АД. В продължение на повече от 50 години фирмата е развивала дейност във високоспециализираното машиностроене - производство на ковашко-пресови машини и турбини  за ВЕЦ. Към момента тя вече не работи, а приходите й са формирани единствено от отдаване под наем на помещения. Основната част от земите, сградите и прилежащото им оборудване, собственост на дружеството, не се използват  към момента.

Мажоритарният собственик иска да изкупи останалите 48 650 акции или 7.93% от капитала на "Вапцаров" АД, които са притежание на по-малки инеститори. Офертата  към тях е за цена по 3.30 лв. за един дял. От "Кап Нор" отбелязват, че превръщането му в едноличен собственик ще улесни преговорите със стратегически инвеститор,  който би изкупил  неоперативни към момента активи. 

След като изтече  срока за приемане на търговото предложение, "Кап Нор" възнамерява да отпише "Вапцаров" АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. 

Предложителят "Кап Нор" ЕООД е подписал споразумение за съвместна политика за управление на "Вапцаров" АД с "Ваптех" ЕООД (акционер с 3.39%).

Документите за търговото предложение от "Кап Нор" вече са внесени в Комисията за финансов надзор, която има последната дума за стартиране  на процедурата. Регулаторът обаче все още не е взел отношение по тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във