Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Преките чуждестранни инвестиции през 2020 г. са 26,288 млрд. евро

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 11 653 млн. евро.

По предварителни данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. възлизат на 26 288 млн. евро по текущи цени.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 11 653 млн. евро. Следва секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 298 млн. евро.

През 2020 г. се наблюдава увеличение на направените инвестиции в отрасъл „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“, като относителният им дял нараства с 4.2% в сравнение с предходната година. Същевременно относителният дял на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността намалява с 1% прямо 2019 година.

Разходи за дълготрайни материални активи

По предварителни данни през 2020 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  във всички сектори на икономиката са 23 125 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 7 494 млн. лв., следван от промишлеността с 5 370 млн. лева.

През 2020 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи  по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), като относителният им дял се увеличава с 8.6%  в сравнение с 2019 г., и спад в промишления сектор с 4.8%. .

През 2020 г. се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сгради, строителни съоръжения и конструкции, като относителният им дял се увеличава с 5.4% в сравнение с предходната година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във