Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ

Пирита Сорса - постоянен представител на МВФ за България:Първо ще кажа няколко думи за общата макроикономическа ситуация, така както ние я виждаме (бел. ред. - МВФ). Според нас икономическият растеж през тази година ще достигне 5%, а има и вероятност да надвиши 5.5 процента. Той ще се основава на растежа на кредитите в банковата система и на по-високите преки чуждестранни инвестиции в сравнение с миналата. Очакваме износът през тази година в сравнение с миналата да се удвои, инфлацията да остане ниска - около 3.5-4%, дефицитът по текущата сметка да бъде около 5% от брутния вътрешен продукт. Такива са нашите очаквания. Бюджетният дефицит ще бъде 0.7% от БВП през 2003-а, а през следващите години ще трябва да се снижи до нула. Равнището на безработица все още е високо, около 16-17%, но има вече оформена тенденция към намаление. Тези макроикономически показатели могат да се постигнат, ако допуснем, че макроикономическата стабилност ще продължи. И тя ще е основана на политиката, която се провеждаше досега. Нещо повече, очакваме ускоряване на структурните реформи. Основните котви на макроикономическата стабилност ще останат паричният съвет и структурните реформи. От гледна точка на присъединяването към ЕС България ще бъде изправена пред няколко предизвикателства, едното е повишаването на доходите, много по-висока норма на инвестиране и по-високото качество на капиталовложенията. Постепенно България трябва да посрещне критериите от Маастрихт, както и да постигне стандартите на ЕС по отношение на инфраструктурата и другите области. Ако погледнем от макроикономическа гледна точка, фискалната политика е основната подкрепяща политика на паричния съвет. Предизвикателствата произтичат от желанието на правителството да намали данъците, в същото време да увеличи социалните разходи и разходите, свързани с подготовката на страната за членство в ЕС. Първо обаче трябва да се подобри събираемостта на данъците. Тук, в тази област, ние изпитваме притеснения от гледна точка на формулиране на данъчната база. Много неща могат да се подобрят и при управлението на разходите, свързани със структурните реформи. Доброто управление на средствата от ЕС също е предизвикателство по отношение на изпълнението на инвестиционните проекти, за които те са предвидени.Присъединяването към ЕС повдига пред институциите много проблеми, свързани с подготовката за членство. Например дефицитът на бюджета трябва да се измерва на начислена база, а не както е сега - на касова основа. От макроикономическа гледна точка е важно да се подобри и функционирането на финансовия сектор. В България е постигнат голям успех и ние се надяваме, че увеличението на кредитите ще продължи както е досега. Независимо от високите темпове на увеличение на заемите през миналата година, тяхното отношение към БВП все още е 18 процента. Например за балтийските страни това отношение сега е около 26% към БВП. А активността на финансовия сектор допринася много за икономическия растеж.Най-голямото предизвикателство на идващите години е структурната реформа. От успеха й зависи ръстът на производителността на труда в промишлеността и постигането на целите на фискалната политика. От голямо значение е и подобряването на бизнессредата. Нашите препоръки в тази област се отнасят до нормативната рамка и до реформата в съдебната система, до начина, по който се предоставят лицензи и разрешения, и до усъвършенстването на процедурите по фалит. Нашето притеснение е, че в тази област усилията са насочени към общите условия, а не на микрониво. Други реформи, които са необходими, са преструктурирането на железниците, намаляването на субсидиите за тях и повишаване на ефективността. От особено значение е провеждането на реформата в енергийния сектор, ориентацията му към пазара и освобождаването на бюджета от необходимостта да му предоставя субсидии. Реформите в здравеопазването, образованието, в телекомуникациите, в канализирането на приватизацията и в преструктурирането на предприятията също са важни за икономическия растеж и за бюджета. Това са основните проблеми, които ние виждаме в България. Всичко е насочено към ускоряването на растежа и успешната подготовка за членство в ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във