Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството разпореди държавните фирми да си платят дивидента

Правителството прие правила за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Това означава, че министерствата, които упражняват правата на държавата в едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала, трябва да организират провеждането на общи събрания, на които да се разпредели печалбата по годишния финансов отчет за 2021 г. след данъчно облагане, уточниха от пресцентъра на Министерския съвет. От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“.

Приетото разпореждане на правителството се отнася за отчисляване на част от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за миналата година, намалена с непокритите загуби от предходни години. Дружествата с ограничена отговорност трябва да отчислят 100% от своя положителен финансов резултат. „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД ще плати дивидент в размер на 50 на сто от печалбата.

За разпределяне на дивидент от печалбата за акционерни дружества, след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен”, когато този фонд не е попълнен, има други специфични правила.

"Български енергиен холдинг“ ЕАД заделя за държавата 190 710 764 лева.

"Терем - Холдинг“ ЕАД, "Държавна консолидационна компания“ ЕАД, „Балнеологичен център-Камена“ ЕАД и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД трябва да отчислят 50 на сто от печалбата си. За всички останали акционерни дружества заължението е прехвърлят на държавата 100 на сто от своя положителен финансов резултат.

Управителните органи на държавните предприятия, които не са търговски дружества. с изключение на тези, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, разпределят за държавата част от печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2021 година, намалена с непокритите загуби от предходни години и фондовете, които предприятието е длъжно да образува по закон. Тези фирми прехвърлят 100% от печалбата си. За Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ и за държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите размерът на отчислението е 50 на сто.

По-особен е режимът на отчисляване и при още една друга група предприятия, които държавата е съдружник или съакционер. Представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества с държавно участие в капитала, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, при разпределянето на печалбата за 2021 г. трябва да предложат и да гласуват отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно разпределяне на дивидент за акционерите. В случая

за „Българска фондова борса“ АД и за „Информационно обслужване“ АД

отчислението е в размер на 70 на сто. За разпределянето на печалбата на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД - Видин, се прилага Споразумението между правителствата на България и на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин и Калафат.

Държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, които притежават дялове или акции в други търговски дружества, упълномощават своите представители в общите събрания на тези дружества при разпределянето на печалбата за 2021 г. ще предложат и гласуват отчисляване на част от печалбата за съдружниците, съответно разпределяне на дивидент за акционерите, цялата си печалба.

Държавните предприятия и търговските дружества, с изключение на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, внасят сумите по отчислената печалба, съответно разпределения дивидент, до 30 април 2022 година. БЕХ внася сумата по разпределения дивидент до 15 май.

Акционерните дружества с държавно участие в капитала, които изплащат 6-месечен дивидент при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, трябва да гласуват разпределяне на дивидент в размер не по-малко от 50 на сто от печалбата съгласно 6-месечния финансов отчет за първото полугодие на тази година. Акционерните дружества внасят гласуваните суми в срок до 15 декември тази година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във