Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Правителството прие нова антикорупционна стратегия

Министерският съвет прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.) и Пътна карта за изпълнението ѝ, както и Анализ за изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015-2020 г.).

Новата стратегията включва седем приоритета: укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността в работата на антикорупционните органи и звена; противодействие на корупционните престъпления; укрепване на капацитета и подобряване на работата на органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия в администрацията; повишаване прозрачността и отчетността на местната власт; освобождаване на гражданите от „дребната" корупция; създаване на среда за обществена нетърпимост към корупцията; своевременен отговор на необходимостта от актуализация на националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, включително в отговор на препоръки, отправени от международните институции.

Пътната карта предвижда мерките към всеки един приоритет, действия по изпълнение, индикатори и срок за изпълнение, очаквани резултати, финансиране и отговорни институции.

Проектите са изготвени от работна група с участието на представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен свет, Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Главния инспекторат към Министерския съвет, инспекторатите към всички министерства, Националното сдружение на общините в Република България и представители на местната власт, неправителствените организации и работодателските организации, признати на национално равнище, които са членове на Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики.

Facebook logo
Бъдете с нас и във