Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НЕ ПРАВИ ГОЛЕМИ РАЗХОДИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ

Юха Каконен, ръководител на мисията на МВФ за България, пред в.БАНКЕРЪ


Г-н Каконен, твърди се, че разговорите ви с правителството по енергийните въпроси са доста напрегнати. Какви са конкретните забележки на мисията на Фонда по изпълнението на ангажиментите на правителството в областта на енергетиката?
- Трябва да се направят промени в приетия през 1999 г. Закон за енергетиката и енергийните ресурси, които да направят енергийния пазар у вас ефективен и конкурентоспособен. Много е важно, че различните функции в този сектор - определянето на политиката на развитие, нейният контрол, както и собствеността, трябва да бъдат разделени, а не да са концентрирани в Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси, както е в момента.
ДАЕЕР следва да запази функцията си на орган, определящ политиката на развитие. Наблюдението и регулирането на сектора е необходимо да се извършва от независима комисия, а собствеността трябва постепенно да преминава в ръцете на частния сектор. Това ще даде възможност в енергетиката да се привлекат значителни частни чуждестранни инвестиции, които ще я направят много по-ефективна.
Не е добре едно и също лице да взема решенията в определен сектор, да съблюдава изпълнението им, да ги регулира и да държи собствеността. Така се създават идеални условия за липса на прозрачност и за слабо управление.
Научих, че в средата на март правителството ще изпрати в парламента промените в закона, които ще са приемливи за Световната банка и които ще се основават на тези виждания, които току-що споделих с вас. За България е особено важно да покаже, че се стреми да наложи пазарните принципи дори в такъв труден сектор като енергетиката.

Ако до края на март правителството не внесе в парламента промените в енергийния закон, МВФ ще отложи ли отпускането на поредния транш по тригодишното споразумение?
- България се справя много добре при изпълнението на поетите пред МВФ ангажименти и до този момент всеки транш бе отпускан навреме. Макар че предизобрният период във всяка страна създава доста напрежение, аз съм напълно убеден, че правителството и този път ще изпълни ангажиментите, които е поело пред нас.

Какви конкретни мерки трябва да се предприемат за преструктуриране на топлофикационните дружества?
- През юни 2000 г. в Министерския съвет беше разработен план за действие и по него бяха предприети някои стъпки. За този отоплителен сезон бяха спрени субсидиите за три областни топлофикационни дружества. Това ще бъде направено за още пет дружества през следващия отоплителен сезон. Необходимо е да се вземат мерки топлофикациите да подобряват събираемостта на приходите си, като за това е необходимо да се направят промени в Закона за енергетиката. Миналото лято правителството прие програма, според която субсидиите за топлофикациите трябва постепенно да намаляват и през 2004 г. да бъдат напълно преустановени.
Онези компании, които са жизнеспособни през следващите три-четири години, трябва да заработят на пазарен принцип. Съдбата на останалите ще зависи от възможностите на общините да ги субсидират. Правителството не трябва да харчи пари за тях.

Поискахте ли от правителството да увеличи цените на електро- и топлоенергията?
- Не сме обсъждали някакво конкретно увеличение на цените на електроенергията и парното. Но, тъй като до началото на следващата година цените трябва да бъдат напълно либерализирани, очакваме, че те ще се увеличат. Не мога в момента да ви кажа с колко, тъй като това зависи от разходите, които компаниите ще трябва да направят за инвестиции и за производството на електро- и топлоенергия.

Г-н Каконен, при пристигането си в София изразихте недоволство от факта, че правителството е отложило въвеждането на ДДС за туроператорските услуги. Как разрешихте този проблем с Министерството на финансите?
- Дори и без постъпленията от ДДС в туризма, бюджетът за тази година, който обсъдихме и който беше одобрен от парламента, трябва да бъде изпълнен. Предприети са една поредица от мерки за подобряване на събираемостта от ДДС и на някои други данъци. Сами по себе си те са твърде незначителни, но взети заедно, покриват липсата на онези 80 млн. лв., които няма да влязат в бюджета заради отложеното въвеждане на ДДС в туроператорските услуги. Не искам да навлизам в подробности, но някои от тези мерки за повишаване на събираемостта ще засегнат и самия туризъм.
Ние очакваме, че в началото на следващата година ДДС в туризма ще бъде въведен.

Пред какви рискове е изправено успешното изпълнение на бюджета за 2001 година?
- Одобреният от парламента бюджет е добър, като изключим проблема с въвеждането на ДДС за туроператорите, но той ще бъде овладян. Доволни сме от факта, че данъците и изключително високият размер на социалните осигуровки бяха намалени чувствително. Но успешното изпълнение на бюджета ще бъде изложено на риск, ако преди изборите хазната направи твърде големи разходи. Те трябва да са равномерно разпределени през цялата година. В този смисъл и нарастването на заплатите в държавните фирми трябва да бъде умерено.

Колко голям според вас е този политически риск, на който е изложен бюджетът?
- Досега правителството проявяваше много силно чувство за отговорност. След разговорите, които проведох с министрите и с президента, съм убеден, че това отговорно отношение ще бъде запазено. От изключителна важност е както преди изборите, така и след тях България да продължи да изпълнява досегашната икономическа политика.

Възможно ли е според вас ДДС, данък печалба и данък за облагане на доходите на физическите лица да бъдат намалени допълнително?
- Не бих препоръчал намаляване на ДДС. Засега това е най-добрият данък в България, защото неговата база е широка, не е толкова лесно да се избегне плащането му. Що се отнася до другите данъци, там вероятно ще има възможност за намаляване, но само при условие, че продължат усилията за тяхното редовно събиране.

Смятате ли, че трябва да се премахне срокът за връщане на ДДС?
- Нужно е да има някакъв срок и съкращаването му от шест на четири месеца е съвсем уместно. Ако срокът е много по-малък, фирмите биха могли да злоупотребят. На администрацията й е необходим известен период от време, за да провери дали исканията за връщане на данъчен кредит са основателни.

Съгласен ли сте с искането на синдикатите за премахване на ограниченията пред нарастването на работните заплати в субсидираните предприятия и фирмите монополисти?
- От няколко години най-лошо работещите фирми, както и монополистите и фирмите на държавна субсидия бяха подложени на доста строги, но необходими ограничения. Един от рисковете, които съществуват пред бюджета, е преди изборите да бъде направено неоправдано повишение на заплатите в държавните предприятия. Затова през тази година, и специално до изборите, дисциплината по отношение на заплатите в държавните предприятия трябва да бъде запазена. След това правителството може да помисли за намаляване на сега действащите ограничения.

Предвижда ли се увеличение на пенсиите?
- Реформата, проведена в пенсионната система, е добра. Освен това беше проведена в срок. Увеличение на пенсиите ще има през юли и то ще зависи от размера на инфлацията и от събираемостта на социалните осигуровки.

Приемате ли предложението на вицепремиера Петър Жотев за приватизацията на БИОХИМ и на Банка ДСК?
- Да. Вицепремиерът Жотев има добри постижения в приватизирането на банки. За три години бяха приватизирани 80% от активите на търговските банки в България, при това почти всички бяха купени от стратегически чуждестранни инвеститори. Като се има предвид постигнатото, продажбата на останалите банки може да не бъде обвързана с конкретни срокове.

Справя ли се, според вас, правителството с продажбата или със закриването на държавните предприятия, които са в ликвидация или в несъстоятелност?
- Това е важен проблем, защото при функционираща пазарна икономика, ако тези компании не бъдат продадени, трябва бързо да бъдат заличени. Предвиждат се промени в Търговския закон, които да създадат условия за ускоряването на този процес. Но в тази, както и в други сфери в България, е важно не само да има добри закони на книга, но и да има компетентни специалисти, които да ги прилагат ефективно.

Приватизацията на ДЗИ, Булгартабак и БТК отново бе отложена. Как приемате обясненията на икономическото министерство за причините, довели до забавянето на тези сделки?
- Съгласен съм със становището на вицепремиера Жотев, че за продажбата на Булгартабак и на БТК трябва да се разработят нови стратегии, тъй като досегашните опити те да бъдат приватизирани се провалиха. Смятам, че приетите промени в закона за приватизацията, направени през ноември, са много важни. Те предвиждат публична дискусия в парламента на стратегиите за продажбата както на тези предприятия, така и на фирмите от енергетиката. Това прави приватизацията им по прозрачна.

Kакво е отношението ви към идеята на вицепремиера Петър Жотев да се продават под 51% от капитала на БТК?
- МВФ няма да поставя условия за продажбата на БТК. Като се има предвид, че първоначалният опит за приватизацията й се провали, правителството трябва внимателно да обмисли различните подходи за продажбата на компанията.

Г-н Каконен, каква е оценката ви за развитието на българската икономика? Пред какви опасности е изправена тя през тази година?
- Реалната икономика се развива много добре. Брутният вътрешен продукт бързо се увеличава, износът нарасна значително, икономиката привлича инвестиции, включително и чуждестранни. Единствено инфлацията е по-висока от първоначално предвидената и трябва да се вземат мерки за нейното намаляване. Както вече казах, провежданата досега икономическа политика трябва да продължи, бюджетните разходи трябва да бъдат разпределени равномерно през годината и да не се съсредоточават преди изборите, не бива да се увеличават заплатите в държавните предприятия, чието състояние не се е подобрило. Това е най-големият риск - правителството да престане да се съобразява с разработената икономическа политика, но аз съм убеден, че това няма да стане.

Вие познавате икономическите и финансовите проблеми на България. Необходимо ли е според вас, страната ни да сключи ново споразумение с МВФ и от какъв тип трябва да бъде то - стенд-бай или предпазно?
- По мое мнение правителството приключва успешно това споразумение с МВФ. Не смятам, че е необходимо то да сключва с Фонда ново подобно споразумение, тъй като целите, свързани със структурната реформа, бяха постигнати. През следващите година България може да разчита на икономически растеж и на достъп до външно финансиране. Страната ви обаче трябва да преговаря за сключване на краткосрочно споразумение с МВФ, за да продължи да се ползва с доверието на чуждестранните инвеститори. Фондът е готов да започне обсъждането на условията, при които ще се сключи едногодишно или двугодишно споразумение. Има стандартни правила по отношение на програмите на МВФ. Ако установим, че страната се нуждае от финансиране за платежния си баланс, тогава се сключва стенд-бай споразумение. Но, ако Фондът прецени, че държавата разполага с необходимото й финансираме от други източници, с нея се подписва предпазно споразумение.


Разговора водиха Петър Илиев и Боряна Василев

Facebook logo
Бъдете с нас и във