Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Поръчките за хидравлични изделия в плен на рисковете пред европейската икономика

Дейността на „Хидравлични елементи и системи“ АД е експортно ориентирана – основно към страните от Европейския съюз. Прогнозите на ръководството на дружеството по отношение на очакваните продажби са силно повлияни от очакванията за състоянието на икономиките на Стария континент и в частност на машиностроителния сектор. Предвид експортната ориентираност на компанията, общият макроикономически риск, оказва съществено влияние върху нейната дейност.

Цените на борсовите стоки, включително на металите, остават нестабилни и изложени на рискове, което оказва влияние върху дейността на компанията.

През първото полугодие

82.8% от продукцията на предприятието е планирана за клиенти от Европейския съюз.

Преди година този дял беше 79 на сто. А основен клиент продължава да бъде Palfinger Group (с дял от 68.2% от общия обем продажби на фирмата) и неговото успешно пазарно присъствие предопределя стабилността на продажбите на „ХЕС“ АД.

Бизнесът на „Хидравлични елементи и системи“ е цикличен и обичайно нетните приходи от продажби през първото тримесечие отчитат най-високи стойности за цялата година. Но постигнатите резултати през второто тримесечие на тази година и предварителните данни за следващото тримесечие потвърждават тенденцията от 2021-а периодът между април и юни да се утвърди като най-силен за финансовата година. Предприятието е силно обвързано с европейския пазар и всяка негова флуктуация би се отразила както на българското машиностроене, така и в частност на фирмата от Ямбол.
През второто тримесечие се появиха ясни сигнали, че растежът на световната икономика е под въпрос. Оптимизмът у партньорите е започнал постепенно да затихва, и само притесненията от невъзстановените вериги за доставки все още поддържаха продажбите на стабилно ниво.
Търсенето на продуктите на ХЕС и през второто тримесечие остана стабилно,

поради което дружеството отчита рекордни нива на продажбите към края на юни. А резултатите през първото шестмесечие са над обявените очаквания.

Нетните приходи от продажби достигнаха 48.83 млн. лева, което е ръст от 45.2% в сравнение с първото полугодие на 2021-а и повишение от над 10% спрямо бизнес плана. Брутната печалба за шестте месеца е 7.08 млн. лв. и отчита ръст от една трета на годишна база и повишение спрямо бизнес плана от 46.2 на сто.

През първото шестмесечие разходите за материали отново са с най-голям относителен дял в общата сума на похарчените от фирмата средства - 60.3%, следвани от разходите за персонал и за външни услуги. Повишението в стойността на материалните разходи (за ел. енергия, природен газ и т.н.) на годишна база и заложеното в бизнес плана се дължат основно на по-високата цена на електроенергията, което ще продължи да оказва сериозно влияние върху дейността на фирмата.

Прогнози

На фона на продължаващата несигурност и негативните перспективи пред българската и европейската икономика, очакванията на мениджърите на ХЕС за третото тримесечие са за минимално преизпълнение на заложеното в бизнес плана за този период. Очакваните приходи са приблизително за 23.9 млн. лева, а за четвъртото - 23.4 млн. лева. С прогнозните приходи за второто полугодие се очаква ръст от приблизително 27% спрямо същия период на миналата година и близо 7% спрямо бизнес плана.

Пазарният риск

се проявява в по-бързото спадане на приходите от продажби, в сравнение с темпа на намаляване на разходите.
Основните оперативни рискове са свързани с недостиг на квалифицирана работна ръка при някои специфични професии – заварчици, оператори на CNC машини, настройчици, фрезисти. Противодействието срещу тази негативна тенденция е в прилагането на програми за вътрешно-фирмено обучение и повишаване на квалификацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във