Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Подизпълнителите на обществени поръчки излизат "на светло"

Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за обществените поръчки, свързани с поетапното въвеждане и прилагане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки.

С въвеждането на електронната платформа в Регистъра за обществени поръчки /РОП/ се предвижда публикуване и на документациите, разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и журито - при конкурсите за проекти, договорите, рамковите споразумения и анексите към тях, както и договорите за подизпълнение. 

Електронната платформа струва почти 5 млн. лв., осигурени по оперативната програма "Добро управление". Тя се разработва и внедрява от консорциума "ЕОП България" ДЗЗД, в който участват "Информационно обслужване" АД, "Сирма Солюшънс" АД, "Негометрикс България" ЕООД, "Скейл Фокус" АД и "Адвокатско дружество Събев и съдружници". Данните от информационната системата за управление на средствата от ЕС показват, че договорът с тях е бил сключен на 15 юни 2017 г. и приключва на 31 декември 2020 година.

Платформата ще обхваща целия процес на възлагане на поръчките и ще е задължителна за държавните и общинските структури, както и за някои големи държавни и частни компании. Изключение ще се прави само за централните органи, които ще могат да използват свои платформи за покупки, но те също ще трябва да са свързани с централната.  

С приетия в четвъртък законопроект се правят промени, свързани с начина за изчисляване на прогнозната стойност. "Тя е продиктувана от установени в практиката затруднения на възложителите относно обхвата и приложимостта й спрямо различните режими на възлагане, както и по отношение момента на определяне на прогнозната стойност. В определени случаи е обективно невъзможно прогнозната стойност да се определи чрез пазарни проучвания или консултации, предвид което новата редакция на разпоредбата не предвижда задължение, а регламентира възможност, чрез която възложителят може да определи актуалната пазарна стойност на обществената поръчка", се посочва в проектонорматива.

Facebook logo
Бъдете с нас и във