Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Почти 7 хил. дка свлачищни райони са картирани

Близо 7000 дка свлачищни райони са картирани чрез геодезически заснемания на процесите в тях. За някои е извършено и аерофото заснемане. На всички свлачища е изработен цифров модел и инженерно-геоложка картировка на терена.

На общо 26 свлачищни райони ще бъдат изградени или възстановени контролно-измервателни системи (КИС), съставени от една или комбинация от две или три мониторингови мрежи. Става въпрос за стационарни реперни мрежи за геодезически измервания на повърхностните деформации, хидрогеоложки наблюдателни мрежи за установяване режима на подземните води и инклинометрични сондажи за проследяване на деформациите в дълбочина на свлачището. За част от обектите изграждането или възстановяването на КИС ще бъде съпътствано от инженерно-геоложки проучвания. Данните от измерванията на КИС ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

Дейностите се изпълняват по проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони”, който се изпълнява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС и Европейски структурни и инвестиционни фондове.

Основната цел на проекта  е изпълнение на превантивни дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг и събиране на данни, необходими за вземане на решения и за предприемане на действия за ранно предупреждение, оповестяване и други превантивни действия за недопускане на бедствени и аварийни ситуации, застрашаващи живота и здравето на хората. Заложено е геозащитните мерки и дейности да бъдат изпълнени по отношение на активни и периодично активни съвременни свлачища, които засягат урбанизирани територии, територии на транспорта, обекти на социалната инфраструктура и техническата инфраструктура. Чрез реализацията на проекта се очаква да се подобри управлението на свлачищния риск. Набелязването на мерки за борба със свлачищата е в пряка зависимост от опасността, която носят те за населението, техническата инфраструктура, околната среда, историческите и културните паметници и други.

Свлачището в град Обзор  (община Несебър) например е с големина близо 70 дка и попада в урбанизираната територия на града, в курортната зона, разположена на югоизток от населеното място и обхваща крайбрежната ивица. Активните свлачищни процеси започват на около 140 м от края на крайбрежната алея и обхващат цялата носова форма, като свлечените земни маси заедно с дървета и храсти затрупват част от плажната ивица. От свлачищните процеси са разрушени подпорни стени и стълбища, които свързват почивните бази в горната заравнена част на крайбрежния склон и плажната ивица.

Общата стойност на проекта е 2 500 924 лв. от които 2 125 785.40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138.60 лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във