Банкеръ Daily

Управление и бизнес

По-ниски приходи, но и разходи, за "Трейс груп"

Вследствие на въведените противоепидемични мерки и ограничения при пандемията, през миналата година наблюдавахме чувствително намаляване на икономическата активност. В предвид значителната несигурност и неизвестност за бизнес процесите, при много компании рискът от спад на продажбите и приходите стана реалност.

Нетната печалба на пътностроителната фирма "Трейс груп холд" АД, която  извършва всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности, се повишава  вследствие на реализиран приход от дългосрочен проект на територията на Сърбия. 

Но това  се случва на фона на намалението на приходите (без финансовите) от дейността. В края на декември те са в размер на 122.60 млн. лева или с 22.95% по-малко. Паричните постъпления по строителни договори на фирмата формират 95.33%  от общите приходи на компанията и са на стойност 116.88 млн. лв.  Но те са намалели с 35.19 млн. лева спрямо същия период на 2019-а. По-малко са и финансовите приходи. С най- съществен дял от тях (89.79%) са постъпленията от дивиденти - на стойност 5.94 млн. лв., които почти запазват нивата си спрямо същия период на 2019-а. 

Дружеството изготвя прогнозни финансови показатели за приходите за всяко следващо тримесечие, които оповестява в междинните си доклади. Към края на 2020 г. прогнозните данни се отклоняват от отчетените за разглеждания период в рамките на допустимото, с оглед характера на отчитане на строителната дейност.

Ако погледнем разпределението по сегменти, то общо 54.37% от всички приходи, без финансовите, са от дейността на фирмата в страната, а останалите идват от клоновете й в чужбина - Белград, Прага, Скопие и Киев. 

Предвид намалената строителна дейност естествено има свиване  и при разходите на "Трейс груп холд" към края на декември  - с над една четвърт. По-малки са били харчовете за суровини и материали и за за външни услуги. Нараснали са обаче разходите за заплати и осигуровки. Финансовите разходи също намаляват.

Разгледани по географски признак 62.35% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната ни, а останалите - 42.54%, в клоновете на дружеството. Фирмата работи на строителни обекти и у нас и в съседна Сърбия.

Към края на декември Николай Михайлов, който е председател на надзорния съвет контролира 67.26% от капитала. Фирмата "Галини – Н" ЕООД има дял от 9%, собственост на други инвеститори са 24.01% от книжата с право на глас. Към края на миналата година "Трейс груп холд" АД притежава общо 6279 броя собствени акции с право на глас или 0.03% от капитала.

 

Прогнозата 

на мениджърите на "Трейс груп холд" за приходи по договори с клиенти за първото тримесечие на тази година е за ръст от 10.11% на годишна база до 24.30 млн. лева.
При паричните постъпления по строителни договори очакванията са също за повишение (с 10.83%). Но по отношение на другите приходи на компанията прогнозата е за спад, като се запазва тенденцията от 2020 година. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във