Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Плевен ще инвестира 246 хил. лева за по-качествен въздух над града

В рамките на проекта са предвидени проучвания на еколози за състоянието на различните градски райони.

В Плевен ще бъдат инвестирани 245 946 лв., за разработване на Комплексна програма с мерки за по-качествен атмосферен въздух над града за периода 2021-2025 година. Средствата са осигурени като безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на България.съобщиха от общината при представянето на проекта.

Европейското съфинансиране е в размер на 209 054 лв., а национално съфинансиране - 36 892 лв., представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.

Общата продължителност на проекта е 23 месеца (от 19 март 2019 г. до 3 март 2021 г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности. В рамките на проекта са предвидени проучвания на еколози за състоянието на различните градски райони.

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В тази връзка Община Плевен изпълнява „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.”. Като допустим бенефициент по Процедура BG16М1ОР002-5.002 в рамките на ОПОС 2014 - 2020 г., предвид изтичащия срок на действие на посочения стратегически документ, Общината разработи горецитираното проектно предложение. То предвижда да се изготви Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен с планирани подходящи към местните условия и ефективни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, водещи до ограничаване на вредните въздействия върху здравето на хората и околната среда, заедно с постигане и поддържане на определените в европейското и националното законодателство норми за КАВ.

Монтираната в града измервателна станция показва, че през последните години качеството на въздуха се подобрява. Вече се отбелязват резултатите от подобряването на пътната инфраструктура в Плевен и модернизацията на градския транспорт, който е почти 100% вече електрически.

Основният проблем за чистотата на въздуха в Плевен идва не от промишлеността, а от битовото отопление през зимните месеци на годината, отбелязват и еколозите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във