Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Планираните приходи в бюджета на община Сливен са нараснали до над 153 млн. лв.

Планираните приходи на община Сливен в бюджета за тази година са в размер на 153 852 207 лева. В сравнение с финансовата рамка за миналата година, те се увеличават с 15.8 на сто, съобщиха от пресцентъра на местната власт след обсъждането на проекта.

„Особеното на общинския бюджет за 2022 г. е, че се приема на твърде късен етап през годината заради забавяне в приемането на националния бюджет. Истинските предизвикателства пред него включват ситуацията в световен мащаб, в Европа, в България, голямата инфлация и трудността да се изготвят срочни прогнози", отбелязва кметът Стефан Радев. "Голямата динамика в цените на строителните материали, което ще повлияе на изпълнението на договорите в сектора, а също и енергийната криза, също ще окажат въздействие през настоящата година. Въпреки това смятам, че така предложеният бюджет гарантира изпълнението на основните функции на Общината и овладяване на сериозните предизвикателства, които стоят пред нас“, посочва градоначалникът.

Изпълнението на бюджета и тази година ще бъде фокусирано в осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми, развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура, запазване на нивото на показателите по чл. 94 от Закона за публичните финанси в съответствие с изискванията. Общинските приходи са планирани в размер на 51 189 792 лв. при план за миналата година от 43 761 855 лева.

Разходната част на бюджета за 2022 г. в община Сливен е разработена, като са отчетени следните по-важни изисквания - създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети и задачи за 2022 г., финансово осигуряване на предложенията направени от второстепенните разпоредители с бюджет и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги, съобщават от общината. Изготвянето на разходната част е съобразена и с методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сливен. Взети са в предвид и настъпилите структурни промени в натуралните показатели, ръст на разходите за възнаграждения - увеличение в размера на минималната работна заплата, която от 1 април тази година  ще бъде 710 лв. при 650 лв. за миналата година.

Кметът Стефан Радев отбелязва, че тази година заради ниското увеличение на възнагражденията в администрацията от държавната субсидия, общината ще дофинансира разликата от преходен остатък от собствения си бюджет. Общият размер на разходите за тази финансова година е 153 852 207 лв., като и тук отчетеният ръст е 15.8% спрямо плана за 2021-а.

Според кмета Стефан Радев е добра перспектива общините да имат възможност да провеждат собствена политика и да се стремят да увеличават приходната си база. Това трябва да се случва не толкова с приходи от данъчните такси, а чрез търсене на други алтернативи. В тази връзка той припомня за намерението на община Сливен да реализира проект за производство на електроенергия за собствени нужди. „Дано успеем да придвижим проекта тази година, което ще е сериозен източник на приходи, освен това няма да бъдем зависими от колебанията и промените на пазара на ел. енергията“, допълва сливенският градоначалник.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във