Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕТРОЛ АД ЩЕ ЕМИТИРА ЕВРООБЛИГАЦИИ ЗА 125 МЛН. ЕВРО

На извънредното общо събрание на Петрол АД, което ще се проведе на 8 май тази година, акционерите му ще гласуват решение за издаване на емисия еврооблигации с номинална стойност 125 млн. евро и с матуритет от пет години. Дружеството иска да пласира емисията на международния първичен пазар, както и да я регистрира за търговия на чуждестранен регулиран пазар.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 23 май при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, даващи право на глас в общото събрание, е 19 април.
Нетната неконсолидирана печалба на Петрол АД за 2005 г. е 10.75 млн. лв. спрямо 14.48 млн. лв. за предходната година. Мажоритарен собственик на дружеството е Петрол холдинг АД, чийто дял е 75.18% от капитала.
През декември Нафтекс Ойл Енд Шипинг Корпорейшън Лимитид - Обединени арабски емирства придоби 18.84% от дружеството, а продавач на пакета бе Нафтекс Петрол ЕООД. Останалата част от акциите на дружеството са притежание на други юридически лица, на държавата - чрез Министерството на икономиката, и на индивидуални акционери.
На БФБ-София се търгува и емисия от петгодишни облигации на дружеството с падеж на 20 ноември 2008 г. и с купон от 8.375 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във