Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пет фирми вече могат да търгуват с природен газ

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на  пет енергийни дружества, съобщиха от регулатора. Става въпрос за „МЕТ Австрия Енерджи Трейд“ ГмбХ, „Арес Трейдинг“ ЕООД, „ВИЕЕ България“ ЕООД,  „Свилоза“ АД, „ВИЕЕ Румъния“ СРЛ.   Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 1 октомври 2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, в решенията на КЕВР се посочва, че исканите лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници.

С приетите от Комисията решения са одобрени и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените на дружествата лицензии за търговия с природен газ.

На отделно заседание Комисията е приела  решения, с които одобри бизнес плановете на дружествата за периода 2021-2025 година.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решения за издаване на лицензии на петте дружества за дейността „търговия с природен газ“ и за одобряване на бизнесплановете, Комисията е провела открити заседания. На тях представителите на заявителите са приели без възражения изводите и констатациите в изготвените доклади.

С приетите решения общият брой на енергийните дружества, на които досега Комисията е издала лицензии за дейността „търговия с природен газ“, е 17.

Facebook logo
Бъдете с нас и във