Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пет фирми с лиценз за търговия с природен газ

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране е взела решения за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на пет енергийни дружества - „Булгаргаз” ЕАД, „Овергаз Инк.“ АД, Акспо България“ ЕАД, „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., "РВЕ Съплай енд Трейдинг“ ГмбХ. По закон дейността „търговия с природен газ“ у нас подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 1 октомври 2021 г. търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко от дружествата заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“, в решенията на КЕВР се посочва, че исканите лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е  изключително динамично. Това пък не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници.

С приетите от комисията решения са одобрени и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените на дружествата лицензии за търговия с природен газ.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решения за издаване на лицензии на петте дружества за дейността „търговия с природен газ“, на 26 август комисията проведе открити заседания. На тях представителите на заявителите подчертаха, че приемат без възражения изводите и констатациите в изготвените доклади.

Facebook logo
Бъдете с нас и във