Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Пенсионните фондове се разделят с имотите си

S 250 4aab9b0e 0551 456b 877f 5123c34cdce2

Пенсионните фондове вече няма да могат да инвестират парите ни за втора и трета пенсия в имоти. Или в свързани лица. Това предвиждат промените в Кодекса за социалното осигуряване (КСО), приети на първо четене от Комисията за финансов надзор (КФН) на 23 август. Предвидено е и обществено обсъждане на новите текстове, което трябва да свърши на 7 септември.  

Като цяло предложените изменения в кодекса (КСО) отразяват изискванията на влязлата в сила в началото на годината директива Платежоспособност II. Основната идея е да се засилят надзорът и регулацията в сектора, успоредно с протичащите в момента прегледи на качеството на активите на пенсионноосигурителните дружества.

По този начин, за да се осигури стабилност в сектора, КФН ограничава директното инвестиране на средствата на пенсионните фондове в инвестиционни имоти. Това ограничение се налага заради констатирани  проблеми при подобни инвестиции, се посочва в мотивите към документа.

 „Процесите на пазарите на недвижими имоти се различават съществено от капиталовите пазари както по отношение на тяхната регулация, така и по отношение на прозрачността и ликвидността. Това обстоятелство се отразява върху справедливата оценка на инвестиционните имоти, а вследствие от това - и върху стойността на средствата по партидите на лицата в пенсионните фондове“, обясняват вносителите.

Идеята да бъдат ограничени формите за инвестиции на пенсионноосигурителните дружества се прокрадна още през пролетта. Тогава служителите от ведомството на финансовия министър Горанов подготвиха доста рестриктивни предложения. Текстовете обаче не бяха внесени в Министерския съвет заради недоволството, което предизвикаха в бранша. Тогава дружествата, членуващи в Асоциацията на пенсионните фондове, заявиха, че подобно решение за ограничаване на инвестициите им в имоти ще "изпъди" средствата им към чужбина и ще възпрепятства развитието на икономиката им.  

Както се вижда от приетите от КФН промени, рестрикциите остават.

За да омекоти прехода на фондовете към новата ситуация, регулаторът предвижда 10-годишен срок, в който дружествата да прекратят инвестициите си в имоти и да ги продадат.

Без инвестиции и в свързани лица

Фондовете вече няма да могат да инвестират и в свързани лица, както и във финансови инструменти, издадени от пенсионноосигурителното дружество. Тази забрана съществуваше и досега, но експертите от Брюксел констатираха, че дружествата у нас съумяват да я избегнат. За да се пресече тази практика, КФН предлага да се забранят и инвестициите във финансови инструменти, издадени от лица, които са част от група, в която пенсионноосигурителното дружество е дъщерно дружество.   

Тук трябва да се акцентира и върху това, че се забраняват инвестициите във влогове в банки, които са свързани лица с фондовете или принадлежат към една и съща група.

Предвижда се и ограничение на вложенията в една група - до 10% от активите на пенсионните фондове.

За по-добро разпределение на инвестициите КФН ще забрани на фондовете да влагат пари в покупката на повече от 7% от акциите без право на глас на един емитент.

По аналогични причини няма да се допуска пенсионен фонд да притежава над 20% от една емисия облигации.

При дяловете на колективните инвестиционни схеми лимитът на инвестициите бе вдигнат на 15 процента.

Добра репутация

Най-съществени според вносителите на поправките са текстовете, свързани с професионалния опит и квалификацията, както и с доброто име на управляващите на пенсионните фондове.

Идеята е да се забрани в управителния и в контролния орган да работят хора, освобождавани от длъжност заради административни нарушения. Също и такива, които са управлявали дружество, чийто лиценз е бил отнет.

За да бъде сигурно, че изпълнителните директори и прокуристите на пенсионноосигурителни дружества са ангажирани само с фондовете, ще им бъде забранено да заемат други длъжности. С изключение на преподавателска дейност в университетите или ако сътрудничат в научни институти.  

Иска се също дружествата да бъдат представлявани най-малко от двама души. Очакванията са по този начин да се повиши отговорността при вземане на решения.  

Благоразумно управление

Като част от мерките, включени в актуализираната Национална програма за реформи, пенсионните дружества ще са длъжни да изградят система за управление на риска и система за вътрешен контрол. По този начин би трябвало да се гарантира спазването на нормативната уредба, вътрешните документи, сключените договори и принципите за икономичност на дейността.

В съответствие с програмата за реформи банката попечител на инвестиционните схеми или договорните фондове ще бъде длъжна да оценява активите на всеки пенсионен фонд. При откриване на нередности в управлението на средствата на дружествата  трезорите ще трябва да докладват на надзорния орган. В противен случай от банката попечител ще се търси отговорност за претърпените щети.

Чисто съдебно минало

Осигурителните агенти ще трябва да са с чисто съдебно минало, смятат вносителите. Подобни изисквания досега не съществуваха.

Отпада такса за прехвърляне

Ако кодексът бъде приет в този му вид, осигурените вече няма да плащат по 20 лв. за прехвърлянето на спестяванията си от един фонд в друг, управляван от конкурентно дружество.

Дружествата ще бъдат задължени да създадат електронни досиета на осигурените и на пенсионерите, в управляваните от тях фондове. Така хората ще могат да извършват справки и да проследят осигурителната си история. За целта дружествата ще издават уникални идентификатори на клиентите си.

Нов момент в кодекса е и задължаването на пенсионноосигурителните дружества да пазят данните на клиентите си минимум 50 години след приключването на правните отношения.

Наказанията

Санкциите за нарушения по кодекса ще бъдат диференцирани и завишени, пише още в мотивите. Така глобите да се обвържат с тежестта на нарушенията, а повишението им да засили превенцията. В момента глобите за фондовете нарушители са твърде малки. За цялата 2015 г. са констатирани  22 нарушения, а дружествата са били глобени с 302 хил. лева. Това се вижда от последния доклад за дейността на КФН през 2015 г., разгледан от социалната комисия.  

Новите текстове предвиждат заместник-председателят на КФН да има право да задължи дружествата да ограничат оперативните си разходи. Това ще се случва в случаите, когато дружествата нарушат капиталовите изисквания на Платежоспособност II. Освен това регулаторът ще има правото и да забрани временно на ръководителите на пенсионноосигурителните дружества да работят. Правомощията на КФН ще бъдат разширени дотам, че надзорният орган ще има правото да назначава одитори или независими лица, които да проверяват дейността на пенсионноосигурителните дружества.     

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във