Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ СЕ НАДЯВАТ НА НОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН МОДЕЛ

Близо 186 млн. лв. са активите, привлечени през 2001 г. от допълнителните пенсионни фондове, които работят на българския пазар. Това показват данните в излезлия през тази седмица Годишник на Държавната агенция за осигурителен надзор. От цитираната обща сума 135.3 млн. лв. са се влели в доброволните пенсионни фондове, а 51.5 млн. лв. - в професионалните фондове, които започнаха дейността си в началото на миналата година. В сравнение с 2000 г. увеличението на активите на допълнителните пенсионни фондове е над 115 процента. При доброволните фондове ръстът е 56 процента. Тук не се включват универсалните фондове, които се появиха на пазара от януари 2002 година.От доброволните пенсионни фондове с най-голям дял на активите е ДПФ Алианц България - 55.08%, следван от ДПФ Доверие - 17.32 процента. След това се нареждат ДПФ БПОД - 6.56%, ДПФ Лукойл-Гарант България - 5.92%, ДПФ Родина - 5.34%, ДПФ Съгласие - 4.36%, ДПФ Ай Ен Джи - 3.86%, и ДПФ Нютон-Сила с 1.56 процента.Активите на допълнителните пенсионни фондове представляват 0.66% от БВП (при 0.34% в края на 2000 г.) и 3.71% от спестяванията на населението в банките.Структурата на инвестиционния портфейл на дружествата показва, че отново преобладават инвестициите в ДЦК и банкови депозити, чиито размер значително надминава законовите изисквания. Според данните от годишника, над 85% от инвестициите на доброволните фондове са в тези два инструмента, докато при професионалните фондове, които реално започнаха да влагат средствата си през втората половина на 2001 г., те възлизат на повече от 95 процента. След тях се нареждат общинските облигации - 5.08%, и ипотечните облигации - 4 процента. Съвсем незначителен е делът на ценните книжа, приети за търговия на регулираните пазари - 0.88%, и на други инвестиции - 0.59 процента. Засега нито едно пенсионно дружество не е използвало възможността за инвестиции в чужбина. Както обясняват техни мениджъри, причините за това са липсата на ясен регламент за извършване на тази процедура и твърде усложнените условия за получаване на необходимото разрешение.В Годишника на ДАОН е посочено още, че средният размер на реализираната доходност на допълнителните пенсионни фондове е 8.9 процента. Тя е определена въз основа на информацията, подадена от пенсионноосигурителните дружества, и превишава средната годишна лихва по срочните банкови депозити, която е 3.18%, както и средногодишния ОЛП в размер на 4.48 процента. През изминалата 2001 г. в осемте доброволни фонда са се осигурили 451 000 души. Данните показват, че спрямо 2000 г. увеличението е с 19%, въпреки прогнозите, че повечето хора ще си изтеглят вноските след въвеждането на 20% данък. Според броя на осигурените лица в доброволните фондове с най-голям пазарен дял е ДПФ Алианц - България - 53.08% (с 239 000 души), след него се нарежда ДПФ Доверие, който държи 18.40% (83 000 души), а на трето място е ДПФ БПОД - 6.79% (30 000 души).Средната месечна осигурителна вноска в доброволните фондове за 2001 г. е 26.30 лв., което представлява 10.87% от средния месечен осигурителен доход за ДОО, сочат още данните от годишника. Пак според него 2432 са пенсионерите с месечни пенсии в доброволните фондове. Те представляват 0.11 % от пенсионерите в ДОО. Средната пенсия в тези фондове е 27.75 лева.По отношение на задължителните фондове към момента данни има само за професионалните, които започнаха дейността си преди една година. Осигурените в тях са 145 000 души, работещи в условията на първа и втора категория труд. Тяхното разпределение в осемте фонда показва, че с най-голям дял е ППФ Доверие, който успя да набере над 52 000 души и това му осигури 36.12% от пазара. На второ място е ППФ Алианц-България с 31 000 осигурени лица и 21.53% пазарен дял. Третото място остана за ППФ Съгласие, който привлече почти 29 000 души и държи 19.91% от пазара. Реализираните от професионалните фондове активи възлизат на 51.5 млн. лв., което представлява 27.5% от общия размер на активите на допълнителните пенсионни фондове и 0.18% от БВП. Според набраните активи, с най-голям процент е ППФ Доверие - 37.53%, второто място е на ППФ Алианц-България - 25.99%, а трети в класацията е ППФ Съгласие с 26.76 процента.Изнесените дотук факти и цифри показват, че вече е сложено началото и са извървени първите и най-трудни стъпки на прохождащата пенсионна индустрия, която дава сериозна заявка за решително присъствие в българската икономика. По-нататъшното утвърждаване и развитие на този бизнес обаче зависи от решаването на немалък брой проблеми, които се родиха в практиката и са свързани с европейските изисквания за правилата на играта. На първо място това е въпросът с инвестирането на натрупаните от пенсионните фондове средства. Проблемът беше поставен на дневен ред още при старта на допълнителното пенсионно осигуряване и въвеждането на т.нар. втори стълб и продължава да чака оптимално решение. Със създаването на универсалните фондове на практика приключи изграждането на тристълбовия пенсионен модел. От началото на тази година пенсионните компании навлязоха в своя активен период, през който трябва да търсят най-добрите възможности за инвестиране на активите и реализиране на доходност. Либерализацията на инвестиционния режим и необходимостта от по-голяма диверсификация на инвестиционния портфейл с цел да се намали риска доведоха до решението да се разчупи утвърденият със закон консервативен модел на инвестиране, който трябваше да гарантира по-голяма сигурност на парите на осигурените лица. Това ще стане чрез законодателни промени в социалното законодателство, които предстоят. От пенсионните фондове, които се превръщат в едни от най-големите институционални инвеститори, се очаква да дадат тласък за развитието и на капиталовия пазар у насДругият въпрос, който трябва да се реши, е фиксирането на размера на вноската за задължителните фондове за по-продължителен период от време. Само така пенсионните компании ще могат да направят своите разчети и прогнози. В момента е много трудно да се прави каквото и да е планиране на дейността, при положение че размерът на вноската се определя всяка година с приемането на бюджета на НОИ, коментират от дружествата и настояват за ясен регламент в това направление. Изминалата 2001 г. и началото на тази вече ясно очертаха основните тенденции за развитието на бизнеса, който е функция на развитието на цялата ни икономика. По отношение на допълнителното доброволно осигуряване пазарът има голям потенциал, който тепърва ще бъде усвоен. При задължителните фондове максимумът вече е постигнат. Законовото изискване за минимален праг от 15 000 осигурени лица засега са изпълнили само три професионални фонда. Останалите са набрали под 10 000 души. Очакванията са, че с промените в законодателството този праг ще отпадне. В противен случай предстоят вливания и сливания. По-друга е картината при универсалните фондове, които започнаха дейността си от началото на тази година. Тук пазарът е значително по-голям, те ще бъдат най-големите фондове, в тях ще се акумулират и най-много средства. В момента у нас работят осем лицензирани пенсионни дружества, които управляват по три пенсионни фонда. Деветата лицензирана компания - Берлинише Лебен се оттегли от пазара през лятото на миналата година, осем месеца след като получи разрешителното си за дейност. Съвсем наскоро БЗП Груп, един от акционерите на ПОК Доверие, притежаващ 86% от компанията, придоби мажоритарния дял в БПОД. Така до един месец се очаква вливане на едното дружество в другото и на практика пазарът ще си поделят вече седем компании. Прогнозите са, че процесът на окрупняване и консолидация ще продължи и в крайна сметка ще останат три-четири дружества. Фактът, че прякото и косвеното участие на чуждестранните инвеститори в капитала на осемте пенсионноосигурителни дружества възлиза на 61%, показва сериозен интерес от страна на големи външни компании. Този процент се увеличи през последната седмица, когато основният акционер в Ай Ен Джи - Continental Europe Holding B. V., изкупи 120 000 акции от другия акционер - Доверие Капитал, и стана 100-процентен собственик на пенсионното дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във