Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ: НОВИТЕ ДАНЪЧНИ ПИРАТИ

С благословията на правителствените финансисти от следващата година в България ще се завърти на пълни обороти нова схема за укриване на данъци - дружествата за доброволно пенсионно осигуряване. Залисани в бюджетните си калкулации за 2007 г., хората на Орешарски са се престарали дотам в предоставянето на облекчения, че те могат да дестабилизират пенсионния модел, като ще превърнат пенсионните фондове в една от най-лесните схеми за избягване на налози, твърдят експертите в бранша.
Колкото и парадоксално да звучи,
подобна перспектива наистина съществува
Нещо повече, схемата е на път да се легализира в правния мир с промените в Закона за облагане доходите на физическите лица, преименуван в Закон за данъците на физическите лица (ЗДФЛ), който вече е гласуван от правителството. Става дума за абсолютно нарушение на принципите за данъчно облагане на вноските за доброволно пенсионно осигуряване, обясняват представителите на дружествата. Нормалната финансова логика повелява, че върху тези суми се дължат данъци на входа, когато те са над определените лимити за данъчни облекчения. Налози могат да се плащат и на т.нар. междинен изход, когато се изтеглят освободени от данъци суми преди придобиването на право на пенсия. Облагане би могло да се предвиди и на изхода на системата - при придобиване на право на пенсия, като същата може да се облага като нормален доход или да бъде изцяло освободена от данък. Така ресурсите на хората, решили да се осигуряват доброволно, се натрупват в индивидуалните им партиди, инвестират се от дружествата и се връщат при осигурените под формата на трета пенсия.
В проекта на ЗДФЛ обаче тази конструкция е напълно разрушена. Според Българската асоциация на дружествата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (БАДДПО)
облекченията на входа на системата
предвидени в законопроекта, са недостатъчни. Защото е въведен лимит - в абсолютен размер, на вноските за допълнително пенсионно осигуряване, за които може да се ползва данъчно облекчение. Определена е максимална твърда сума, която ще бъде приспадана от облагаемия доход - до 720 лв. за календарна година.
Пенсионните експерти са на мнение, че подобен подход е неприемлив, тъй като не отчита обстоятелството, че лицата имат различни доходи, както и различно желание, мотиви и възможности за спестяване във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. От друга страна, самият твърд лимит от 60 лв. на месец е съвсем недостатъчен и ще демотивира хората с пари да внасят осигурителни вноски и да се осигуряват допълнително.
Грешката в законодателството е системна и засяга интересите на всички българи. Според съществуващата нормативна уредба всички лица могат да ползват един и същ размер на данъчно облекчение за вноски в доброволен пенсионен фонд (трети стълб). Особено ощетени са родените преди 31 декември 1959 г., коментират членовете на БАДДПО. Философията на пенсионната реформа в страната повелява тези хора да не членуват в универсалните фондове. На практика те, както и всички други, вече няма да имат и никаква мотивация да влагат парите си в доброволните фондове, съответно в бъдеще да получават и допълнителна пенсия освен парите, които им се полагат от Националния осигурителен институт (НОИ). Затова БАДДПО ще настоява за хората, родени преди 31 декември 1959 г., размерът на данъчното облекчение да бъде до 20 на сто от облагаемия доход.
От друга страна, чл.13, ал.1, т.7 ЗДФЛ предвижда доходите от допълнително доброволно осигуряване
да не подлежат на облагане
т.е. премахва еднократния данък при получаване на средства от доброволните фондове преди придобиване на съответния вид пенсия.
Иначе казано, хората ще могат да внасят до 720 лв., освободени от данъци годишно в доброволните фондове, тъй като тази преференция се дава от закона. И веднага след това да ги теглят - пак без да дължат данъци на държавата.
Подобна разпоредба е нелогична и недостатъчно обоснована. Тя е не само нестимулираща, но може да доведе и до твърде негативни последствия, например масово теглене на натрупаните вноски преди придобиване право на пенсия, e становището на БАДДПО. В документа се настоява да се запази облагането с окончателен данък в размер на 12 на сто на доходите от доброволно пенсионно осигуряване, за които е ползвано данъчно облекчение, когато те се изтеглят преди придобиване право на пенсия.
Целта на доброволното осигуряване е да предостави допълнителна пенсия, а чрез законодателството да се стимулира дългосрочното спестяване. Точно по тази причина през 2002 г. беше въведен еднократен данък, удържан при източника, който в известна степен да възпрепятства възможността за предсрочно теглене на пари от дружествата.
Неговото отпадане обаче ще стимулира поведение, което няма нищо общо с целите на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. При такъв режим много повече граждани ще се възползват от предоставените данъчни облекчения, но не за да спестяват дългосрочно за пенсия, а за да спечелят от законното избягване на подоходен данък върху 720 лв., които ще прекарват през пенсионни фондове, предупреждават от БАДДПО.
По данни на Комисията за финансов надзор към 31 март 2006 г. в допълнителните доброволни пенсионни фондове се осигуряват повече от 553 хил. лица, а натрупаните в тези фондове активи възлизат на над 433 млн. лева. В началото на 2007 г. в тези фондове ще бъдат натрупани около 500 млн. лв., в това число и голям обем вноски, за които са ползвани данъчни облекчения. Затова и няма никаква логика в идеята за безусловно освобождаване от данък на средства, за които са предоставени данъчни облекчения.
Според Кодекса за социално осигуряване пък таксата при изтегляне на сумите от индивидуалните партиди преди придобиване на право на пенсия е толкова минимална, че няма да възпре масовото теглене на пари. Дружествата сигнализират, че изтеглянето на няколко десетки до стотици милиони левове от доброволните пенсионни фондове през 2007 г. ще се отрази неизбежно на ръста на инфлацията, тъй като основната част от тези средства вероятно ще бъдат насочени към потребление, вместо да бъдат реинвестирани. Едновременно с това, за да си осигурят достатъчно ликвидни средства за големия обем плащания, пенсионните фондове ще бъдат принудени да продават части от дългосрочните си активи в кратки срокове (респ. на по-ниски цени). Но извършването на такива сделки ще доведе до поредния негативен ефект - ще се намали доходността на пенсионните фондове, т.е. на всички лица, осигурени в тях. Или още по-лошо - направо
ще ги източат
Застрашени в този случай са и финансовите пазари в страната.
За капак, се нарушават и принципите на пенсионния модел в страната. Както е известно, заради ниските пенсии от държавното обществено осигуряване и все по-голямата зависимост на изплащането им от държавния бюджет на доброволното пенсионно осигуряване се разчита като на един от най-важните механизми за допълване на пенсионните доходи. Само че от инструмент на социална политика то е на път да се превърне в средство за текущо увеличаване на доходите чрез избягване на плащането на подоходен данък.

Шеф и кройка
Промени в данъчното третиране на допълнителното пенсионно осигуряване са извършвани през почти всяка от последните дванадесет години. Частта, която е била освободена от данъци, винаги е измервана като процент от трудовото възнаграждение или дохода - като се започва с 20% от минималната работна заплата (МРЗ) през 1994 година. В периода 1999-2000 г. практически се стига до 100% облекчение за физическите лица, тъй като те могат да теглят вноските за доброволно осигуряване, преди да получат право на пенсиониране, без да дължат налози на държавата. По-късно пак за физическите лица отново се прави връщане назад, като законът регламентира данъчно облекчения в размер на 10% от минималната работна заплата.
Облекченията за работодателите също започват с освобождаване от налози в размер на 20% от МРЗ. Промяна в правилника за прилагане на Указ № 56 за стопанската дейност от 1995 г. постановява, че вноските за доброволно социално осигуряване са социални разходи наред с медицинските, транспортните, разходите за почивка и др. През 1998 г. в Закона за корпоративното подоходно облагане се определя твърдата необлагаема сума от 30 лв. месечно. Три години по-късно сумата, която е освободена от данъци, нараства до 40 лв. - облекчение, което действа и досега.

Facebook logo
Бъдете с нас и във