Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пазарът на меден концентрат у нас е силно конкурентен

Канадската "Люндин Майнинг Корпорейшън" ще придобие пряк/ непряк самостоятелен контрол върху "Ямана Бразил Холдингс" Б.В., Холандия и върху предприятията от неговата група. Комисията за защита на конкуренцията е разрешила извършването на концентрацията между тези компании.

С притежаването на 100 % от капитала на придобиваното предприятие, "Люндин Майнинг" ще има възможност да определя еднолично стратегическите решения, респективно пазарната политика на предприятието. От Люндин Майнинг считат, че придобиването на Мината Чапада осигурява висококачествено, дълготрайно, разширяващо се производство на мед при привлекателни разходи, допълвайки съществуващия портфейл от мини за добив на неблагородни метали и в съответствие със заявената стратегия на купувача.
С тази сделка "Люндин Майнинг" също се стреми да увеличи значително паричните потоци, генерирани от мед и злато при привлекателни разходи, които се очаква да генерират паричен поток чрез ценовите цикли на металите. Планираната сделка разкрива значителни възможности за оптимизация, използвайки опита на "Люндин Майнинг" в разширяването на мините и проучването, фокусирано върху медни находища.

В България мината на "Люндин Майнинг" - "Neves-Corvo" в Португалия, доставя меден концентрат на само на една българска компания.

"Ямана Бразил Холдингс" Б.В., посредством контролираното от него дружество "ММИК", експлоатира мината Чапада в Бразилия за добив на руда за производство на злато и мед. Дейността на придобиваното предприятие в България е ограничена до продажбата на меден концентрат, с доставка до пристанища в България, след което той се изпраща на трето лице, опериращо металургично производство в България, разположено на около 300 км от пристанището. Понастоящем, продажбите на концентрата на "ММИК" в България се извършват посредством дружеството-майка "Ямана Голд" към международни търговци на суровини (швейцарски търговски
дружества), които впоследствие продават концентрата на крайните клиенти/металургични предприятия. Придобиваното предприятие няма пряка търговска
връзка с който и да е краен клиент в България.
Участниците в концентрацията не оперират на други съответни пазари в България.

Европейската комисия  в своята практика е определила географския обхват на пазара на меден концентрат като световен, включително и Китай. В настоящия случай планираната сделка не поражда опасения за конкуренцията дори при възможно най-тясно определяне на пазара.
Участниците в планираната концентрация считат, че не са налице бариери от правно-административен характер за навлизане на пазара на меден концентрат.
Предвид значителния брой участници, опериращи както на световния пазар, така и в България (мините "Асарел Медет", "Елаците Мед", "Андина", "Антамина", "Кайели", "Колахуаси (М)", "Констанция", "ПТ Фрийпорт Индонезия (М)", както и основни международни търговци на суровини (Louis Dreifuss (понастоящем IXM), Glencore и др.) може също така да се приеме, че са налице ниски икономически бариери, доколкото търговските потоци на меден концентрат са световни и доставчиците на меден концентрат могат сравнително лесно да доставят продукцията си до всяка точка в света, в отговор на нуждите на местното търсене.

От тези данни според анализа на КЗК може да бъде направен извод, че страните в планираната сделка се конкурират с голям брой други участници на пазара на
доставка на меден концентрат, както на световно, така и на европейско и на местно ниво. Основният потребител на меден концентрат в България преференциално се снабдява с концентрат от местни източници и след това си набавя останалите му нужни количества от световните пазари (директно или чрез търговци на суровини). Същият е опитен международен купувач, който има пълен достъп до всички горепосочени доставчици на меден концентрат. Както преди, така и след планираната сделка, тези доставчици се очаква да продължат да упражняват конкурентен натиск върху обединеното предприятие.

Комисията счита, че общ пазарен дял под 15% на предприятията-участници на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) или 25% на всеки от съответните пазари, на които оперират предприятията (ако не са конкуренти), не е притеснителен и приема, че в тези случаи операцията няма потенциал да възпрепятства съществено конкуренцията.

В конкретния случай е налице припокриване в дейността на участниците в концентрацията на пазара на доставка на меден концентрат.

Комисията е установила, че общият пазарен дял за 2018 г. на участниците в концентрацията на световния пазар на доставка на меден концентрат е [0-5]%, в
рамките на ЕИП- [5-10]%, а на националния пазар- [5-10]%. Така установената пазарна позиция на обединената група, която е значително под 15%, изключва
потенциалната възможност планираната сделка да окаже негативен ефект върху конкурентната среда, включително по отношение на територията на България.
На националния пазар единственият купувач закупува (пряко или чрез международни търговци) меден концентрат от "Люндин Майнинг" и от "Ямана Бразил Холдингс" Б.В. Предвид обстоятелството, че българското предприятие обичайно задоволява нуждите си от меден концентрат от местни източници и едва при недостиг се снабдява от международни доставчици, то вероятността участниците в концентрацията да влияят на българския пазар е незначителна.
От Комисията отчитат, че съответният пазар се характеризира с голям брой активни участници както на световно ниво, така и в България, като навлизането на нови участници не се препятства от наличието на административно-правни и/или трудно преодолими икономически бариери. С оглед наднационалния географски обхват на пазара на доставка на меден концентрат и отразената пазарна позиция на участниците в концентрацията, следва да се приеме, че нотифицираната сделка не би довела до установяване на господстващо положение и до негативни последици за конкурентната среда на съответния пазар, включително на територията на страната.

И "Люндин Майнинг Корпорейшън", и "Ямана Бразил Холдингс" Б.В. не контролират дружества с регистрация в България.

Едно от предварителните условия, които следва да бъдат изпълнени преди финализиране на сделката, е получаване на разрешение от КЗК и от органа по конкуренция в Испания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във