Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пазарът на ИКТ и телеком услуги се е разраснал до 5.63 млрд. лева

Пазарът на информационни и телекомуникационни технологии у нас привлече нов голям стратегически инвеститор. Една от водещите в Европа компании в търговията на едро "АЛСО Холдинг" АГ, Швейцария, получи разрешение от КЗК да придобие 100% от капитала на "Солитрон България" ООД, което пък е един от най-големите ИТ дистрибутори на едро в страната с широк набор от ИКТ продукти. Продуктите и услугите на "Солитрон" се използват в различни сектори и индустрии - финансов сектор, комуникации, транспорт и логистика, здравеопазване, производство и други.

Според анализа на КЗК тази сделка не би могла да породи антиконкурентни ефекти на засегнатите пазари, както и да доведе до установяване или засилване на господстващо положение.

"АЛСО" и "Солитрон" не контролират дъщерни дружества, клонове или търговски представителства в България.  

Според изследване на "ICT Media" (водещ издател в областта на информационните и комуникационни технологии в България, който всяка година класира компаниите от ИКТ сектора у нас в свое специализирано изследване15) - "Топ 100 на технологичните компании", пазарът на ИКТ и телеком услуги през 2018 г. се е разраснал до 5.63 млрд. лв. (при 4.50 млрд. лв. през 2017 г.). Приходите от ИТ дейности, включително изнесени ИТ услуги (ИТ аутсорсинг), са над 3 милиарда лева, което според изданието е с 45 на сто повече от постигнатото през 2017-а. Изследването разделя пазара на десет сегмента, сред които водещи са: разработка на софтеур - 23.7%, дистрибуция - 17.5%, системна интеграция - 17.3%, продажба на хардуер - 12.8% и т.н.

Първите три компании по размер на приходите са българските дистрибутори на хардуер - Datecs, Solytron Bulgaria и Polycomp, следвани от няколко от глобалните ИТ играчи като Progress Software, Paysafe Bulgaria, IBM и други. както и три от най-големите български софтуерни компании - "Булпрос", "Контракс" и "Сирма Груп".

Според данните в изследването на пазара на ИКТ и БЕ оперират множество български и чуждестранни дружества, като дяловете на най-

големите участници (вкл. на "Солитрон") са под 5%.

По информация на уведомителя, пазарите на ИКТ и битова електроника (БЕ), както на местно ниво, така и на ниво Европейска икономическо пространство, се характеризират с присъствието на т.нар. "дистрибутори на широк асортимент" ИТ и БЕ продукти (broadliners) - големи търговци на едро, които обхващат все по-голям продуктов диапазон и предлагат допълнителен пакет, свързани услуги на своите клиенти. На ниво ЕИП това са фирми като Ingram Micro, Tech Data, Arrow и ALSO, а на национално ниво - като "Поликомп", "MОСТ Компютърс", "Вали Компютърс", "Асбис" и други. Повечето (вероятно всички) търговци на едро, действащи в България, предлагат широко портфолио от ИКТ и БЕ (включително хардуер, софтуер и допълнителни услуги; малки домакински уреди, едра битова електроника и т.н.), използват различни канали за търговия (вкл. традиционна търговия на едро, електронна търговия (e-tail), препродажби (resell) и продажби на дребно (retail)), поради което могат да удовлетворят потребностите на голям брой клиенти в различни отрасли и на различни нива от веригата на търговските отношения. В качеството си на дистрибутори на широк асортимент стоки, "АЛСО" и "Солитрон" също разпространяват пълна гама ИТ и телекомуникационни продукти и в по-малка степен - битова електроника.

Допълнително, търговците на едро срещат сериозна конкуренция от страна на директните продажби от производители (например Lenovo, HP, Microsoft и други). Липсва официална информация за техния дял, но на база тенденциите в ИКТ сектора и пазарните проучвания, проведени на ниво ЕИП, но счита, че директните продажби от производители могат да съставляват, в максимален размер, около 50% от българския ИКТ пазар (като точният процент може да варира според продуктовите категории). Петте водещи продуктови линии по важност за българския ИКТ бизнес остават десктоп и сървърни системи, лаптопи и таблети, компоненти и принтерни периферни устройства. Местно проучване, проведено сред корпоративните клиенти на търговците на едро на ИКТ продукти, показва, че за 2018 г. те очакват около 48% от техните бюджети за ИТ да бъдат похарчени за поддръжка или актуализиране на наличните им системи и 21% - за ъпгрейд на съществуващи системи.

Като цяло анализите, както на световния, така и на българския и на европейския пазари са последователни в очакванията си за стабилен ръст и силна конкуренция между съществуващите участници на ИКТ пазара (в т.ч. търговци на едро, производители, търговци на дребно, риселъри с добавена стойност и т.н.).

Проучването на КЗК е установило, че "АЛСО Груп" е "Солитрон" оперират като търговци на едро на ИКТ и БЕ продукти и сделката между тях ще породи както хоризонтални, така и вертикални ефекти, тъй като придобиваното дружество е един от основните клиенти на "АЛСО Груп" в България. Видно от данните за пазарните позиции на участниците в сделката и на анкетираните в хода на проучването техни конкуренти, новосформираната група ще заеме втора позиция на всеки от анализираните пазари на територията на страната след лидера "Поликомп" ЕООД.

В съответствие с Методиката за определяне положението на предприятията на съответния пазар на КЗК, общ пазарен дял под 15% на предприятията-участници на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) не е притеснителен и се приема, че в тези случаи операцията няма потенциал да възпрепятства съществено конкуренцията. В конкретната сделка, общият пазарен дял на участниците в концентрацията на всеки един от анализираните пазари (в страната и в ЕИП) не надвишава посочения праг, над който биха възникнали опасения за засягане на конкуренцията.

А освен това според изследването на "ICT Media" за 2017 и 2018 г., на пазара у нас оперират множество български големи дистрибутори на хардуер и софтуер (сред които и "Солитрон") и чуждестранни глобални компании (като Hewlett-Packard Global Delivery, Progress Software, Paysafe Bulgaria, IBM Bulgaria и др.), като дяловете на най-големите 20 участника са под 5% и за двете анализирани години.

Също така икономическият анализ е установил, че пазарите на ИКТ и БЕ, както на ниво ЕИП, така и в страната, са високо конкурентни и фрагментирани, с голямо присъствие на различни доставчици от цял свят. Участниците в сделката срещат сериозна конкуренция от страна на различни категории конкуренти - например други традиционни търговци на едро (дистрибутори на широк асортимент стоки (broadliners) каквито са и самите те), риселъри (електронни платформи и магазини), както и самите производители (например Lenovo, HP, Microsoft и други), които по оценки на двете фирми, участващи в сделката, съставляват приблизително 50% от българския ИКТ пазар.

Наред с големия брой активни участници, КЗК е установила, че ИКТ пазарите се характеризират с липса на правни, регулаторни или административни бариери пред навлизането на нови участници. За това свидетелства и постоянното навлизане на международни компании, предлагащи широко портфолио от ИКТ и БЕ продукти, както и допълнителни услуги. Първоначалната капиталова инвестиция за технологична поддръжка на бизнес процесите не би могла да представлява затруднение при навлизането на съответните пазари, тъй като не е необходимо всеки новонавлизащ конкурент да предлага пълен набор от продукти от самото начало на дейността. Също така, не е налице ясно изразена лоялност от страна на потребителите към определени марки. Водещи за клиентите са цената и качеството на продуктите (независимо от доставчика и марката). Голяма част от клиентите на "АЛСО" се снабдяват от множество търговци на едро. Тези клиенти сменят своите доставчици на всяко тримесечие или дори при всяка поръчка (особено по-големите търговци на дребно). Преминаването на клиента от един търговец на едро към друг не е свързано с разходи и може да се направи за кратко време. Това се потвърждава и от изразените становища от страна на запитаните в хода на проучването клиенти на участниците в сделката ("Скуалио България" ЕООД, "СИЕНСИС" АД, "Телелинк" и др.).

Производителите (като например HP, Lenovo и т.н.) също променят често дистрибуторите си и/или самите те продават директно на търговците на дребно или на крайни потребители. Това се обяснява с наличието на краткосрочни договори - производителите сключват предимно договори за неизключителна дистрибуция за тяхната продуктова гама с няколко търговци на едро, за определени държави или региони, като тези договори могат лесно да бъдат прекратени. Допълнителни споразумения за отстъпки и специални условия обикновено се сключват за кратки срокове (около 12 месеца).

По отношение на вертикалните ефекти от сделката в хода на проучването КЗК е установила, че придобиваното дружество "Солитрон" не е единствения клиент на "АЛСО Груп", който снабдява и други местни клиенти, в това число и най-големия конкурент на придобиваното дружество - "Поликомп" ЕООД. Стратегията и бизнес модела и на "АЛСО" и на "Солитрон" са насочени към предлагането и продажбата на техните продукти и услуги на всички съществуващи категории клиенти на пазара (като търговци на дребно, онлайн търговци, риселъри с добавена стойност, риселъри МСП и т.н.) посредством различните налични канали за продажба.

В тази връзка страните в сделката са заявили, че и след концентрацията на дейността им "АЛСО" и "Солитрон" ще продължат да оперират според същия бизнес модел и да доставят продуктите си към всички категории купувачи на пазара. Съответно, концентрацията няма да доведе до затваряне (foreclosure) на съответните пазари в България.

Това пък дава основание на Комисията за защита на конкуренцията да приеме, че сделка не би могла да породи антиконкурентни ефекти на засегнатите пазари, както и да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, поради което тя следва да бъде разрешена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във