Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Пазарът на дентални продукти е отворен за нови играчи

Денталните услуги са един от най-бързо развиващите се сегменти в здравеопазването у нас. Освен увеличение на броя на денталните клиники, които работят за българските граждани, в последните години и много чужденци идват в България, за да се лекуват. Това пък даде силен тласък и на денталния туризъм, което води и до увеличение на нуждите от съответните дентални изделия за профилактика и лечение.

Комисията за защита на конкуренцията проучи и разреши на водещия дистрибутор на стоматологични продукти в Румъния – „Дентотал Груп холдинг лимитед“ С.А., да придобие пряк едноличен контрол върху софийската „Дентатехника“ ЕООД, която е най-големият дистрибутор на дентално оборудване и консумативи в България. Васил Попов е собственик и управител на българската фирма, като договорът за покупко-продажба предвижда той да продаде 100% от дружествените дялове.

Участниците в концентрацията са задължени да уведомят предварително КЗК за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите им обороти надхвърля 25 млн. лева.
За планираната сделка е информиран  и сръбският орган по конкуренция, който вече  е дал своето  разрешение за приключването й.

„Дентотал Груп Холдинг Лимитед“ и „Дентатехника“ не упражняват контрол върху други дружества с регистрация в страната. Целта на сделката е разширяване на търговското присъствие на Групата „Абрис“, която е едноличен собственик на румънската компания, в България. Анализът е установил, че при дейностите на Групата „Абрис“ и „Дентатехника“ в България, не е налице хоризонтално припокриване при дистрибуцията на дентално оборудване и консумативи на едро. Няма обаче отношения  между участниците в концентрацията на вертикално-свързани или съседни пазари.
Бариери за навлизане на пазара
Издаването на разрешение за търговия на едро с медицински изделия от Изпълнителната агенция по лекарствата сеизвършва по опростена административна процедура, като към заявлението се прилагат данни за ЕИК/търговска регистрация, списък на категориите медицински изделия и документ за платена такса. През 2020 г. са издадени 99 броя нови разрешения, а през 2019-а – 77 броя.
Навлизането на пазара не изисква разходи за специални технологии, специфично оборудване и други, нито други значителни първоначални инвестиции.
Някои от анкетираните в проучването на КЗК предприятия посочват, че се изисква определен материален и човешки ресурс поради спецификата на продуктите и апаратурата.
Така че заключението на КЗК е, че административно-правните и икономически бариери за навлизане на пазара са преодолими.
Анализът на конкурентната среда показва, че българският пазар на дистрибуция на дентални продукти е високо фрагментиран. Информацията в публичния регистър на разрешенията за търговия на едро с медицински изделия на Изпълнителната агенция по лекарствата съдържа над 700 реда с търговци на едро за всяка категория изделия, включени в разрешението на „Дентатехника“.
Конкурентите на двете фирми  очакват след осъществяване на сделката „Дентатехника“ да разшири портфолиото си чрез добавяне на вече утвърдени на пазара търговски марки, дистрибутирани до момента от други български вносители.
Някои от дружествата очакват обединената група да има съществено предимство пред другите участници на денталния пазар по отношение на цени и разнообразие от стоки. Но повечето от тях посочват, че в денталния бранш много рядко дистрибутор държи изключителни права за даден производител, наложените марки имат по минимум двама или трима дистрибутори, а навлизането на всеки един допълнителен играч намалява печалбата и съответно мотивацията за продажби.
Проучването на КЗК е установило, че сделките в бранша, сключвани с договор, обикновено са с продължителност максимум 2 години – за закупуване на апаратура от клиенти или договори по ЗОП с университети и болници, а останалите търговски операции са на принципа на директната продажба (при консумативите) и рядко се сключват договори за продължително сътрудничество.
Според клиенти в този сегмент планираната сделка ще се отрази положително на търговските отношения с участниците в концентрацията, като ще доведе до

подобряване на качеството и цените на предлаганите продукти.
Проучването на КЗК показа, че денталният пазар изисква непрекъснато усъвършенстване на търговските, логистичните, административните и софтуерни практики за управление на бизнеса. Наблюдава се голяма динамика и наличие на сходни по предназначение артикули. Поради голямото разнообразие от продукти цената се явява основен фактор, определящ търсенето, а лоялността към марките е
ниска.

През последните години пазарът се разраства чрез увеличаване вноса, осъществяван от чуждестранни дистрибутори, в т.ч. от Турция и други страни извън ЕС, както и чрез навлизането на нови технологии и материали.
Липсата на сериозни бариери за свободно навлизане на пазара, броя активни конкуренти, както и възможността на клиентите за мобилност между доставчиците на услугите, изключва независимост на обединената група от своите конкуренти и клиенти.

Поради това антимонополният регулатор приема, че тази сделка не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на съответния пазар, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение и разрешава покупко-продажбата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във