Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Парламентът прие промени в Закона за концесиите на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за концесиите на първо четене. От гласувалите 114 народни представители 109 бяха "за", двама - "против", а трима се въздържаха. Вносител на промените е Министерският съвет. 

В документа са посочени изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. Предвижда се и публикацията в Националния концесионен регистър да се извърши след публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз, съответно - в "Държавен вестник", когато обявлението е за поправка.

Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд.

Политиката относно държавните такси при касационно обжалване пред Върховния административен съд се уеднаквява с тази по Закона за обществените поръчки.

Отменя се текст, според който концесионен договор е недействителен, ако съдържанието не отговаря на минимално съдържание, определено в закона, или ако противоречи на друго изискване на закона. Според вносителя целта на отмяната е предотвратяване на превратното завеждане на дела от широк кръг лица, доколкото все още няма създадена съдебна практика относно активната легитимация за предявяване на иск за обявяване недействителността на концесионен договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във