Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Парламентът "окастри" крилата на измамите със земеделска земя

Народното събрание  прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Те са  свързани с договорите за наем и аренда.

Имотите ще могат  да се отдават под наем единствено от собственика им или от упълномощено от него лице,   притежаващо  правомощие да ползва или да управлява земята. Договорите  за наем на земеделска земя със срок над една година ще се сключват от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от  имота  или от упълномощено от тях лице.  В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл.30, ал.3 от Закона за собствеността, записаха депутатите.

Тези контракти  и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване ще се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно.  И ще бъдат  вписвани  в съответната служба по вписванията по местонахождение на имотите. Към тях ще се прилагат и скици на земите. Договорите трябва да бъдат  регистрирани  в съответната общинска служба по земеделие,  за което ще се заплаща и фиксирана такса от 10 лева.

Договор за наем на земеделска земя, сключен до датата на влизането в сила на тези изменения, при който не са спазени посочените по-горе изисквания, може да бъде потвърден от собственика на имота с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие от него. Това ще става  в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота в едномесечен срок от влизането в сила на промените, гласят новите текстове на норматива.

За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства на регистрирани собственици на пчелини  ще  може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд.  Това се отнася за свободни маломерни имоти, като се спазват изискванията на Закона за пчеларството.

Правото на ползване ще се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.

Всички тези промени  бяха направени по инициатива на омбудсмана Мая Манолова, която разкри  случаи на крупни измами с наеми на ниви. Такъв беше случаят със скандала в Северозападна България, когато нищо неподозиращи собственици се оказаха наемодатели, без те да знаят за това.

След гласуването на новите текстове  заместник-председателят  на земеделската комисия Йордан Апостолов каза, че  чрез направените промени е отнета  възможността на несобственици на земеделски земи да сключват договори за заем на земеделска земя.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във