Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Отложените ремонти са прехвърлени и започнаха след края на извънредното положение

В периода от началото на годината обичайната икономическа  дейност в световен мащаб, в частност и в България, бе сериозно нарушена поради разпространяващата се пандемия от корона вирус COVID 19. С решение на Народното събрание от 13 март беше въведено извънредно положение и бяха наложени строги противоепидемични мерки и ограничения, които неминуемо водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност на всички стопански субекти в страната, в т.ч. и Кораборемонтен завод „Одесос“ АД. 

Поради непредсказуемата динамика на развитие на COVID 19, обхватът и ефектът върху бизнеса е практически невъзможно да бъдат оценени с точност. В случай на разрастване на пандемията, са възможни сътресения при работата на дружеството, предвид силната обвързаност с международния пазар, от една страна, а от друга – евентуална нужда от принудителни действия по карантиниране – както на персонала на дружеството, така и на корабите, пристигащи от рискови дестинации, отбелязват мениджърите в доклада за дейността.

В условията на епидемиологичната обстановка през първото полугодие работата на дружеството е била силно затруднена, съобщават от фирмата. От договорени осем броя кораби за ремонт в периода април-май четири кораборемонта са отложени до възстановяване на условията за движение на хора и стоки, а останалите четири са отпаднали окончателно от производствената програма на дружеството. Между 17 март и 5 май персоналът на завода е бил  в отпуск и престой, като нормалната работа на дружеството е възстановена след 20 май.

Независимо от трудностите и ограниченията, наложени от пандемията от COVID-19, приходите на дружеството от кораборемонт  за шестмесечието на тази година надхвърлят тези от 2019-а с над една трета.

От началото на годината до края на първо шестмесечие в КРЗ „Одесос” АД са ремонтирани общо 22 кораба при 25 през  2019-а.  Общата  стойност  на  извършените услуги от  кораборемонт е  20.52 млн. лв  /през 2019 г. - 15.57 млн. лв./.

Резултатът  от  основна   дейност  за  полугодието  е печалба в размер на 4.10 млн. лв.,  като за същият период през 2019 г. е отчетена печалба от 1.27 млн. лева.

Основен вътрешен източник на ликвидност са материалните запаси и наличните парични средства. Налице е  увеличение на материалните запаси и незавършеното производство, както и на паричните средства в сравнение със същия период на  предходната година, уточняват от фирмата.

Външен фактор за ликвидност са краткосрочните вземания. Независимо от трудностите и ограниченията, наложени от епидемиологичната обстановка  във връзка с разпространението на COVID-19, дружеството запазва добрата събираемост на вземанията си и успява редовно  да погасява  задълженията си  към доставчици и бюджета.

Макар и с известно прекъсване и забавяне поради извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19, дружеството продължава да изпълнява и своята инвестиционна програма, насочена към модернизация на производствените процеси, подобряване на условията на труд и повишаване на квалификацията на персонала. Към края на юни разходите за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 1.42 млн. лв. при  1.568 млн. лв. към 30 юни миналата година.
Въпреки сложната епидемиологична обстановка  и наложилото се привеждане на персонала в отпуск и престой  през първото шестмесечие дружеството успява да запази работните места, но и доходите на персонала са нараснали с 8% спрямо същия период преди година. В завода работят 700 души, а средната работна заплата на човек за периода е 1571 лв. при 1445 лева за същия период на миналата година.

В средата на юни се проведе общо събрание на акционерите, което взе решение от печалбата на дружеството през 2019 г. да бъде разпределена сумата от 1 173 284 лв. за брутен дивидент от по 2 лв. за акция.

Основният фирмен риск за КРЗ “Одесос” АД е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на кораборемонтните услуги в световен мащаб. В тази връзка той може да окаже влияние върху ръста на продажбите на дружеството, както и върху промяната на рентабилността.  Предлаганата от фирмата услуга (кораборемонт) е в силна зависимост от международният фрахтов пазар.

Нормално е приходите на фирмата да варират в течение на времето като функция на промените в обема на продажбите и производствените разходи.  Поради спецификата на предлаганата от КРЗ „Одесос” АД услуга, търсенето й е в силна зависимост от множество външни фактори. Това пък не позволява точно планиране на  бъдещите приходи.

През второто тримесечие, което съвпадна с мерките за преодоляване на разпространението на коронавируса, цените на акциите на КРЗ "Одесос" отразиха неясната ситуация и трудностите в сектора за кораборемонт.  Лъкатушейки надолу в момента тези книжа се търгуват при 67 лв. за един брой, което оценява компанията на 39 305 014 лв. на "БФБ-София".

Facebook logo
Бъдете с нас и във