Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От лозаро-винарския бранш очакват прецизиране на помощта по ковид мерките

Министерството на земеделието и лозаро-винарския сектор ще търсят заедно начини за подпомагане на отрасъла в кратки срокове. За това се разбраха заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев и представители на лозаро-винарския сектор. В дискусията участваха инж. Красимир Коев, директор на Изпълнителна дирекция по лозата и виното и експерти от министерство на земеделието.

Обсъдени са исканията на бизнеса за извънредно подпомагане за частично покриване на оборотните средства за извършваната дейност. От лозаро-винарския сектор са изложили проблемите, пред които са изправени фирмите, които се дължат на затруднените икономически процеси. Дискутирани са възможностите, от които могат да се възползват гроздопроизводителите при извършване на своята обичайна дейност, така че да се компенсира задълбочаващата се разлика между разходите и приходите от лозарство. Това е причината всяка година част от лозарите да намаляват или дори да спират отглеждане на лозя. Други пък ги изкореняват и преминават към друга дейност. От бранша е поставен и въпросът за отношенията с търговските веригите.

Като резултат от разговорите и постигнато съгласие да бъдат разгледани възможностите за прецизиране на подпомагането по Ковид мярката по линия на държавните помощи към производителите на винено грозде, които се подпомагат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), доказали са реколта и реализация на продукцията.

Обсъдени са били и възможностите за подпомагане, които ще бъдат предоставени със Стратегическия план 2023-2027 година.

От агроминистерството са дапознали представителите на сектора с обнародвания вече Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 година за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор, включително производителите на винено грозде.  С регламентa се предвижда предоставяне на финансова помощ в размер на 500 млн. евро, които да бъдат разпределени межди всички държави членки за преодоляване на последствията от усложнената ситуация в Украйна. Държавите членки следва да разпределят помощта въз основа на обективни и недискриминационни критерии, които отчитат степента на смущенията на пазара в различните сектори.  Държавите членки са задължени да нотифицират до 30 юни описание на мерките, критериите, нивото на подпомагане, обосновката за разпределяне на помощта между различните сектори, предвиденото въздействие на мерките и методите за проверка, че то е постигнато.  Помощта трябва да бъде изплатена до 30 септември 2022 г., като може да бъде кумулирана с друга подкрепа, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Сред многото теми бе повдигнат и въпросът за възможностите за корекцията на размера на подпомагането по обвързаната подкрепа за десертно грозде.

Договорено бе да се проведе среща, на която ще бъдат обсъдени възможностите за насочване на подпомагане към сектора.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във