Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От БТПП не приемат предложението за облагане с данък на собствениците на над 20 000 дка. земеделски земи

От Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изразяват своето принципно несъгласие с предложението да се облагат с данък собствениците на над 20 000 декара земеделски земи. 

Припомняме, че за това настояват депутатите от ВМРО, като мярката ще засегне реално 61 собственика на над 4 100 000 дка земя. Според тях така ще се създават допълнителни приходи в общинските бюджети, като промените ще бъдат направени чрез изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).. 

От работодателската организация обаче смятат, че предложението е дискриминационно. Сега в чл. 10, ал.3 на ЗМДТ е зап5исано, че „Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия и терен“. Регламентирането на друг подход и облагането с данък само на определена категория лица е в противоречие с принципа да не се допускат ограничения на права и привилегии по отношение на имущественото състояние на отделни физически лица. С предложените изменения на практика определена категория физически лица ще бъдат поставени в по-неблагоприятни условия спрямо останалите, отбелязват от палатата.

От БТПП смятат също така, че проблемите, свързани с уедряването на земеделските парцели, концентрацията на земеделската земя в малко на брой организации и физически лица и липсата на отчетност, няма да бъдат разрешени с приемането на предложените от ВМРО текстове.

Ако извън данъка останат имотите под 20 000 дка., те и в бъдеще няма да бъдат уедрени.   

При приемането на предложение за налагане на данък върху земеделските земи, то определянето на данъчната ставка трябва да е на принципа на методология с ясни критерии за размера на неговата дължимост и равнопоставеност между задължените субекти, са мотивите на БТПП.

Още по-неприемливо е предложението размерът на дължимия данък да се определя с подзаконов нормативен акт – Наредба на общинските съвети. Това ще създаде правна несигурност и възможност за недостатъчно прозрачно местно законотворчество.

По отношение на конкретните текстове от законопроекта на "воеводите", от БТПП изразяват следното становище:

"Съгласно §6, §1 и §2 от проектозакона влизат в сила, считано от 01.01.2021 г., като на база на тези параграфи възниква новото задължение за собствениците на земеделски земи да декларират своята собственост над 20 000 дка. В същото време, съгласно §5 от проекта, собствениците на тези земи следва да декларират своята собственост в срок до 30.10.2020г., т.е. 2 месеца преди влизане на §1 и §2 в сила. Това вероятно ще доведе до противоречие между двата предложени текста. Ако законопроектът бъде приет и влезе в сила до края на м. септември и бъде обнародван на 01.10.2020 г., собствениците на тези земи ще имат не два, а един месец да декларират земите си, въпреки разпоредбата на чл. 14 ЗМДТ, според която декларацията се подава в 2-месечен срок (от придобиването). Затова предлагаме декларацията за земите да се подава в двумесечен срок от влизане на закона в сила, без крайната дата за това да бъде фиксирана, още повече, че задължението за заплащане на данък ще възникне от 2021 г."

Освен всичко друго, от мотивите на законопроекта не става ясно как точно е избран този критерий (20 000 дка) - каква е икономическата и юридическата обосновка за този избор на вносителите. Липсата на подобна обосновка при съставянето на законопроекта е в противоречие с изискванията на Закона за нормативните актове (по-специално нормата на чл. 28 от ЗНА).

На второ място изготвената предварителна оценка на въздействие към законопроекта е без необходимата финансова обосновка за сумата и събираемостта от новата данъчна регулация.

Затова БТПП предлага законопроектът да бъде отхвърлен.

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи също изрази категоричното си несъгласие с внесения проект за промени в Закона за местните данъци и такси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във