Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Оскъпява се токът за фирми, които не са избрали търговец

Ръководената от Иван Иванов Комисия за енергийно и водно регулиране прие важно решение за определянето на цените на ел.енергията на доставчика от последна инстанция.

Определянето на цените на електроенергията на доставчика от последна инстанция ще става на пазарен принцип чрез сключване на сделки по свободно договорени цени, съобщиха от КЕВР. Регулаторът прие Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, която регламентира се по-ясни правила и по-справедлив механизъм, отчитащи интересите и на доставчиците, и на клиентите.

Причината за приемането на нова методика е, че с досегашната методика се регламентираше начин на определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, който не е в съответствие с приложимото към днешна дата законодателство. Тя предвиждаше закупуването на електрическа енергия за покриване потреблението на клиентите на доставчика от последна инстанция да става само от обществения доставчик, въз основа на решение на КЕВР за определяне на съответните количества. Сега обаче съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката  тази енергия следва да се осигурява изключително чрез сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени с неограничен брой търговски участници.

С приемането на новата Методика цената за доставка на доставчика от последна инстанция се обвързва с почасовите цени на пазара „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД и с цените за недостиг на балансиращия пазар. По този начин се гарантира, че заплащаните от клиентите цени във всеки един момент ще са значително по-високи от пазарните и по този начин клиентите да нямат стимул да остават при този доставчик от последна инстанция. Така се осигурява и приемлива възвръщаемост от предоставянето на услугата и се постига по-голяма равнопоставеност, предвидимост и сигурност в отношенията между доставчика от последна инстанция и техните клиенти.

С новата Методика се регламентират по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на доставчика от последна инстанция, които отчитат интересите, както на доставчиците, така и на клиентите.  Отнема се възможността на доставчика от последна инстанция да закупуват необходимата им електрическа енергия по произволни цени, без оглед на актуалните ценови равнища на пазара.  Допуска се толеранс в размера на цените, който отчита спецификата на дейността „снабдяване с електрическа енергия“ от доставчика от последна инстанция и свързаните с нея трудности при прогнозирането на броя клиенти и тяхната консумация. Съществен елемент в Методиката е, че тя създава условия КЕВР бързо и ефективно да контролира правилното образуване на цените от доставчика от последна инстанция.

Приетата от КЕВР Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция ще бъде изпратена в „Държавен вестник“ за обнародване.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във