Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още три дружества влязоха в търговията с природен газ

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране е взела решения за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на три енергийни дружества - "ДЕПА Къмършал“ С.А, "Мост Енерджи Газ“ ООД и "Микс газ Груп“ ООД.

Съгласно Закона за енергетиката и Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката дейността „търговия с природен газ“ вече подлежи на лицензиране. По силата на законовите изисквания след 1 октомври тази година тя ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

С приетите днес решения общият брой на енергийните дружества, на които Комисията досега е издала лицензии за дейността „търговия с природен газ“, е 30.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество-заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, в решенията на КЕВР се посочва, че исканите лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години. Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници.

С приетите от Комисията решения са одобрени и Правила за работа с потребители на енергийни услуги, които са приложение към издадените на дружествата лицензии за търговия с природен газ.

На отделно заседание Комисията е приела решения, с които е одобрила бизнес плановете на дружествата за периода 2021-2025 година.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба, преди да приеме решения за издаване на лицензии на трите дружества за дейността „търговия с природен газ“ и за одобряване на бизнесплановете им, на 24 септември тази година Комисията проведе открити заседания. На тях представителите на заявителите подчертаха, че приемат без възражения изводите и констатациите в изготвените доклади.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във