Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още пари в спрения проект "Бургас-Александруполис"

"Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД, която правителството уж закри през 2011 г., порасна с още 120 хил. лева. Капиталът й бе увеличен чрез емитирането на 1200 броя нови акции, всяка от които с номинална стойност от 100 лева. Те са придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката. Това реши Министерският съвет на заседанието си в средата на декември. Средствата за увеличаването на капитала са предвидени в бюджета на Министерството за 2018 година. Мотивите бяха, че тези пари ще се използват за издръжка на проектната компания, както и за обезпечаване на финансовите ангажименти на дружеството като акционер в международната компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В.", регистрирана в Амстердам, Холандия. Делът ни в нея е 24.5 процента.

Интересното в случая е, че се увеличава капиталът на едно дружество, чиято основна дейност е за изграждане на нещо, което обаче е прекратено с референдум в Бургас през февруари 2008-а! Най-силните аргументи против нефтопровода бяха свързани с опасенията за околната среда и с отрицателното влияние на индустрията върху туризма. Друг довод, на който се позоваха  противниците на тръбата, бе липсата на информация. Според тях няма яснота кой ще поеме гаранциите за сигурността на хората и на природата. Те изтъкнаха и това, че ползите от съоръжението за града Бургас са неясни. А  увеличение  на капитала вече се е случвало с пари от държавния бюджет и през 2017-а и 2016 година!

"Проектна компания нефтопровод "Бургас-Александруполис БР" ЕАД е държавно акционерно дружество, в което министърът на енергетиката упражнява правата на едноличния собственик на капитала. "Транс Болкан Пайплайн Б. В." е създадена през 2008 г. по силата на Междуправителствено споразумение между Руската федерация, Република България и Република Гърция. То предвиждаше реализацията  на международен енергиен проект (неосъществен) - на нефтопровод от Бургас на Черно море до Александруполис (Дедеагач) на Егейско море. Той трябваше да бъде алтернативен път, който заобикаля танкерния трафик в проливите (Босфора и Дарданелите) и създава  нов път за пренос на нефт от Русия, Кавказ и Средна Азия до европейските пазари.

Сегашното решение на кабинета "Борисов 3" е повече от странно след като през декември 2011-а кабинетът "Борисов 1" взе решение страната ни да се оттегли от проекта и действието на споразумението да се прекрати по взаимно съгласие. Въпреки че денонсирането на документа беше  гласувано и от парламента през 2013-а, очевидно е, че разходите по участието ни в проектната компания продължават. България се опита да съди съакционерите си за нежеланието им да закрият общата фирма, но после - през юни 2016-а оттегли иска си. Според финансовия министър тогава Владислав Горанов това е станало по настояване на гръцкото правителство с аргумента, че компанията може да се използва като основа за бъдещи съвместни проекти в енергетиката.

Всъщност  оказва се, че няма нищо странно. От доклада на мениджърите на компанията за деветмесечието на 2018-а става ясно, че е имало увеличение на капитала и през второто тримесечие на миналата година - с 281 000 лв. чрез издаване на 2810 броя нови обикновени поименни акции с право на глас, придобити от едноличния собственик на капитала. То е извършено с непарична вноска, представляваща вземане на държавата срещу "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД в размер на 281 000 лв. от общия размер на вземането - също от 281 081 лв. към края на декември 2017-а. Този дълг представлява остатък на начислени лихви върху вземане на държавата срещу дружеството.Той е  внесен  като непарична вноска в неговия капитал, в изпълнение на разпореждане №2 на Министерския съвет от 2015 година. Увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър през месец май 2018-а.

Така към края на септември основният капитал на "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД е в размер на 24 671 900 лева.

На проведено на 2 юли 2018-а извънредно общо събрание на акционерите на "Транс Болкан Пайплайн Б.В." е взето решение да  започнат  действия по ликвидация на международната проектна компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В.". Към края на септември "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" няма задължения в качеството си на акционер в това дружество - нито към компанията, нито към останалите акционери. А това означава, че с чиста съвест можем да предложим заличаването на международната фирма от съдебния регистър.

Според последните счетоводни данни финансовият резултат на българската фирма за деветмесечието отново е загуба - в размер на 93 хил. лв., и при това почти се удвоява. Преди година тя е била само 51 хил. лева. От доклада на мениджърите се вижда, че увеличението на отрицателния финансов резултат се дължи основно на отчитането на разходи за други данъци, алтернативни на корпоративния данък - 28 хил. лв. (при нула през 2017 г.) , както и на увеличаването на харчовете по перото "Други разходи" от 1000 на 8000 лева. Поради ограничените парични средства, с които дружеството разполага, за деветте месеца не са отчетени постъпления от банкови лихви. Предвид спецификата на дейността си  "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" няма друг източник на приходи и не отчита парични постъпления за периода, както и през деветмесечието на 2017-а.

Общият размер на разходите на държавната компания към края на септември е 93 хил. лв., като се увеличават с около една трета. От тях за оперативната дейност (за суровини, материали и външни услуги, за персонала и други разходи) са отишли 65 хил. лв., а останалите пари са похарчени за други данъци, алтеративни на корпоративния данък. Любопитното в отчета е, че спрямо същия период на 2017-а харчовете за персонала - тук служители няма, числи се  само тричленен съвет на директорите -  са нараснали с 6000 лв. - до 50 000 лева.

В резултат на растящите разходи  към края на септември дружеството отчита непокрити загуби от минали години в размер на 8.316 млн. лева. Засега успокояващо действа фактът, че собственият капитал на фирмата е двойно по-голяма - 16.263 млн. лева. И все още може да се покриват харчовете, макар и с трупането на нови задължения.

Краткосрочните (до една година) дългове на "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" са 8000 лв. и те са към персонала, към осигурителни и данъчни органи. По перото "Провизии и сходни задължения" фирмата отчита 407 хил. лв., като тя е една от множеството държавни дружества, които имат блокирани средства в "Корпоративна търговска банка" АД (в несъстоятелност).

 

Увеличение на капитала е имало и през 2017 и 2016 година!

На 14 декември, но преди две години, правителството е вкарало други 120 000 лв. в капитала на "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" ЕАД. Емитираните тогава 1200 нови акции са придобити от държавата чрез бюджета на Министерството на енергетиката. Средствата за увеличаването на капитала са били предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година. А мотивът на властта тогава е бил, че парите ще се използват за издръжката на проектната компания, както и за обезпечаване през 2017 г. на финансовите й ангажименти като акционер в международната компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В." Промяната в капитала е вписана през януари 2018-а.

Да, обаче чрез емитиране на 880 броя нови акции на стойност 88 000 лв. е увеличен капиталът на "Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ" и през 2016 година. Средствата отново са били предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за същата година. Така фирмата щяла да изпълнява своите финансови ангажименти като акционер в международната компания "Транс Болкан Пайплайн Б. В.". Мотивът тогава е: част от средствата ще бъдат резервирани за поемане на евентуални разходи при възможна данъчна ревизия на четирите закрити данъчни юрисдикции на компанията в Холандия и трите страни по споразумението - Руската федерация, Република България и Република Гърция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във