Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 3 354 проектни предложения с възможност за финансиране

За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и последвалите икономически последици от кризата Министерството на икономиката (МИ) е предложило пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес.

По процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 през последната седмица допълнително, със Заповед на ръководителя на Управляващия орган (РУО) на ОПИК е сформирана работна група, която преразгледа всички отхвърлени проектни предложения (над 6 000 броя), съобщиха от икономическото министерство. Тази група е идентифицирала проектите, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. Работата на работната група е приключила като са предложени общо 3 354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедурата, като същите са включени в Списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени. Информацията е публикувана на страницата на ОПИК (www.opic.bg).

Във връзка със стартиране на преоценката на 3 354 проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Управляващия орган на ОПИК публикува две решения, с които частично оттегля списъците на отхвърлените кандидати по процедурата, публикувани на интернет страницата на ОПИК. С цел по-бързото приключване на оценката и своевременно публикуване на окончателните резултати, процедурата ще се извършва по опростени вътрешни правила. Съгласно изменените Условия за кандидатстване и изпълнение ще бъде предоставен едноседмичен срок на кандидатите да представят изисканите им документи по отношение на които са констатирани нередовности.

Отделно към момента са одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на 28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на около 173 млн. лева; По процедурата са сключени 21 190 броя административни договора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във