Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Осем области с достъп до над 207 млн. евро по програма с Румъния

Министерският съвет е одобрил проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Румъния - България 2021-2027 година. Общият бюджет е в размер на 207.5 млн. евро. От тях 163.5 милиона са предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Програмата ще финансира съвместни проекти - на Румъния и България - в рамките на четири приоритета: "Добре свързан регион", "По-зелен регион", "По-образован регион" и "Интегрирано териториално развитие".

Програмната територия на Интеррег VI-А Румъния - България 2021 -2027 обхваща осем български области - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич. От румънска страна в обхвата й са седем румънски региона - Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Дол, Мехединци и Олт. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите, в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Поставените цели са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, в т.ч. Териториалния дневен ред 2030, Европейския зелен пакт. Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия.

Освен с Румъния, България осъществява и подобна програма със Северна Македония. Тя се нарича „Интеррег VI-А ИПП България - Северна Македония 2021-2027“.

Нейният индикативен бюджет от 31 152 400 евро. С него програмата ще финансира проекти, насочени към постигането на три специфични цели, обособени в три приоритета:

1. подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

По този приоритет програмата ще подкрепи инвестиции в изграждането на зелени площи или тяхното развитие в градски и крайградски райони, устойчиви градски дренажни системи, натурализирани водоеми за поройни дъждове, зони за биозадържане; подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие за разработване на нови инструменти, както и за трансфер на решения между съответните заинтересовани страни и други.

2. подобряване на свързаността. Предвидените средства за този втори приоритет ще бъдат инвестирани целево в стратегическия проект за нов граничен контролно-пропускателен пункт между Струмяни и Берово на границата между България и Република Северна Македония.

3. насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, популяризиране на културното наследство и повишаване на сигурността в райони, различни от градските. Инвестициите по този приоритет ще бъдат насочени към подкрепата на малки и средни предприятия и тяхната технологична модернизация, изграждане на ефективен процес по разработване на продукти, подобряване на мобилността, разработване на интегрирани регионални туристически продукти и други.

В обхвата на програмата са включени областите Благоевград и Кюстендил в България и Североизточния, Източния и Югоизточния региони на Република Северна Македония, в които живеят общо близо 950 хиляди души.

Бенефициенти ще могат да бъдат неправителствени организации, малки и средни предприятия, местни власти и регионални структури на централната администрация,академични, научни и социални институции. И тази програма също предстои да получи одобрение от Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във