Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Организираният ловен туризъм спечели 7.5 млн. лева

Географското разположение, релефът, климатът, почвеното плодородие, водните ресурси и другите природни условия са естествени предпоставки, които обуславят наличието на изключително богато и разнообразно флористично и фаунистично богатство, на запазена дива природа и впечатляващи с красотата и силата си дивечови популации в България.

Ловът и риболовът стават организирано движение и са регулирани със закон у нас още през ХІХ век. Благодарение на грижата за дивеча, популацията му е под наблюдение, определени са ловни сезони, създадени са горски и ловни стопанства, лесничейства и резервати, където се отглежда едър и дребен дивеч: мечки, як, благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, муфлон, глухар, зайци, яребици, фазани, кеклик, пъдпъдъци и други. През седемдесетте години на двадесети век ловът от хоби се превърна и в печеливша стопанска дейност и доходоносен бизнес. Започна бързото развитие на ловния международен туризъм, като една от формите на алтернативния туризъм.

През миналата година са реализирани 7.5 млн. лв. приходи от организиран ловен туризъм, което е с 900 000 лв. повече от 2017 година. Това стана ясно след 25-та международна изложба "Природа, лов, риболов" в Пловдив. Благодарение на увеличението на дивечовите популации през последната година и тенденцията за трайно нарастване на запасите, същата положителна тенденция се наблюдава и при броя на ловците по линия на организирания ловен туризъм. През 2017 г. са ловували 5 450 ловци, а през 2018 г. - 6 893 или увеличение от близо 1500 души.

За целите на международния ловен туризъм е изградена широка мрежа от ловни домове, заслони, хижи, включваща около 110 ловни домове и хижи с над 1100 легла, обслужвани от висококвалифициран персонал и ловни водачи. Тези оазиси сред природата дават възможности за бизнес срещи, семеен и конен туризъм. Широко известни и извън пределите на страната са ДЛС "Витошко" - с. Кладница, "Витиня", "Черни Лом" - Попово, "Кормисош" - Централни Родопи, "Арамлиец" - Огняново, Елин Пелин - "Сеслав", "Дунав" - Русе и т.н.

Другото голямо предимство на страната ни са трофейните качества на дивеча. Българските ловни трофеи са печелили много престижни международни награди. Нашият едър дивеч има изключително добри генетични заложби, гарантиращи и чудесни трофеи с високи оценки по световните стандарти. Това видяха гостите на изложението на щанда на Изпълнителната агенция по горите и държавните предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във