Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОРЕЛ-Г ХОЛДИНГ СЕ ОТЧЕТЕ ЗА 2005 ГОДИНА

Годишните събрания на акционерите на Орел-Г Холдинг и на дъщерните му компании ЗК Орел, ЗК Орел Живот и БЗОК Закрила приеха отчетните доклади на съветите на директорите си за дейността на дружествата през 2005 година. Основни акционери в Орел Г Холдинг са Орел консулт с 51% ( с мажоритарен собственик народния представител Добромир Гущеров), германският презастраховател Мюних Ре с 39.67% и БУЛБАНК с 19.33% дял в капитала. От своя страна Орел-Г Холдинг е собственик на ЗК Орел - за общо застраховане, в което има 94.83% пряко участие, както и на животозастрахователната компания ЗК Орел Живот, в която държи 90.96% от акционерните дялове. В дружеството за доброволно здравно осигуряване БЗОК Закрила холдингът има 55.9% пряко участие и държи още 21.45% чрез други дружества от групата. Делът на Орел-Г Холдинг в Орел Инвест възлиза на 56.9 процента. На редовното годишно събрание бе отчетена печалба за 2005 г. в размер на 8.8 млн. лева. Акционерите взеха решение за разпределение на печалбата, след като бъдат заделени задължителните законови резерви. Те ще получат дивидент в размер на 0.20 лв. на всяка акция, която е с номинал от 1 лев. От холдинга информират, че спечелените премии, които се формират от записаните премии, намалени с отстъпените на презастрахователите, и увеличението на премийния резерв са около 45 млн. лв. и представляват ръст от 22% в сравнение с предходната 2004 година.
Акционерното събрание на застрахователна компания Орел (за общо застраховане) реши печалбата за 2005 г. (след данъчно облагане) в размер на 883 хил. лв. да бъде заделена във Фонд Резервен. Брутните записани застрахователни премии за 2005 г. възлизат на 30.4 млн. лв. и компанията се нарежда на 10-о място на пазара за общо застраховане, с пазарен дял от 3.30 процента. Изплатените обезщетения за 2005 г. възлизат на 15.3 млн. лева.
Съветът на директорите на ЗК Орел Живот отчете пред акционерите брутни премийни приходи в размер на 14.5 млн. лв. и пазарен дял от 9.68%, като дружеството се нарежда на 4-о място в класацията между животозастрахователните компании през 2005 година. Изплатените обезщетения за отчетния период възлизат на около 9.3 млн. лв., с които са извършени плащания по 26 162 броя застрахователни случая. Акционерите решиха чистата печалба (след данъчно облагане) в размер на 310 хил. лв. да бъде отнесена към фонд Резервен. Избрани бяха също така отговорен актюер и ръководител на службата за вътрешен контрол, както изисква новият застрахователен кодекс.
Най-голямата сред здравноосигурителните компании - БЗОК Закрила, има 69% пазарен дял и е на първо място в класацията на сродните дружества в страната. Отчита брутна осигурителна премия за 2005 г. в размер на близо 10 млн. лв. и е с 34-процентов ръст в премийния си проход. Дружеството притежава собствен денонощен Медико-стоматологичен център в столицата. Редовното годишноотчетно събрание на акционерите му реши печалбата му в размер на 105 хил. лв. също да бъде разпределена във фонд Резервен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във