Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Окончателно: Отпадат сделките за закупуване на студен резерв

Депутатите приеха на второ четене да отпаднат сделките за закупуване на студен резерв.

От приетите промени в Закона за енергетиката следва Комисията за енергийно и водно регулиране да определя допълнителни услуги, вместо студен резерв, въз основа на тръжна процедура. А за подсигуряване на електроенергийната система ще се ползват активни производствени мощности.

Със законопроекта се дефинира понятието "допълнителни услуги". Това са всички услуги, необходими за експлоатацията на електроенергийната система, които включват участие в регулиране на напрежението и доставка на реактивна мощност, участие в първично регулиране на честота, автоматично вторично регулиране и ръчно регулиране на честота на обменните мощности, възможност за пускане без помощта на външен източник и захранване на част от мрежа и регулиране на натоварването.

Студеният резерв са неработещите мощности, които се поддържат в готовност в централите, за да се задействат при нужда и да компенсират недостиг на електроенергия. Терминът стана популярен покрай почетния председател на ДПС Ахмед Доган, който е мажоритарен собственик на ТЕЦ "Варна".

През 2020 година най-голяма сума за подсигуряване на мощности получи ТЕЦ "Варна". А договорът за т.нар. студен резерв бе до 31 юли 2020 г.  През 2018 г. ТЕЦ "Варна" получи 27,8 млн. лв. за предоставяне на студен резерв. А за последните няколко години централата е спечелила 54 млн. лв. за осигуряване на резервни мощности. 

С днешните изменения в Закона за енергетиката бе записано и че от 1 юли 2021 г. крайните снабдители няма да изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност от 500 кW до 1 MW.

В срок до 31 май 2021 г. г. производителите сключват с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство, въз основа на което е определена преференциалната цена. Договорите влизат в сила от 1 юли.

Премията се определя всяка година от КЕВР в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.

Фондът уведомява обществения доставчик за сключените договори за компенсиране с премия. Тя се предоставя до изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по Закона за енергията от възобновяеми източници, подписани до влизането в сила на норматива.

Технически споразумения, свързани с експлоатацията на преносни газопроводи от и към трети държави, сключени от оператор на газопреносна мрежа до влизането в сила на закона, остават в сила, доколкото не противоречат на българското законодателство, правото на Европейския съюз и приложимите решения на енергийния регулатор.

Междуправителствени споразумения с трета държава във връзка с експлоатацията на преносен газопровод или добивна газопроводна мрежа, сключени преди влизането в сила на този закон, остават в сила до влизането в сила на последващо споразумение между Европейския съюз и третата държава.

"Направихме добри неща, те ни дават предимство да изпълним целите си до 2030 г.", каза председателят на енергийната комисия в парламента Валентин Николов след приемането на текстовете. Той подчерта, че България е една от малкото държави, които дават дефиниция на термина "зелен водород" и урежда, на базата на газовата директива, отношенията си с трети държави, от една страна, и от друга - с Европейската комисия, за да се насърчи производството на водород и алтернативни източници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във