Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Одобрена е Националната здравна стратегия 2030

Министерският съвет прие Националната здравна стратегия 2030. Това е водещият стратегически документ за сектор "Здравеопазване", който представя дългосрочната визия за развитието му, стратегическите цели и приоритети, както и конкретни политики за тяхното изпълнение. Стратегията адресира съществуващите предизвикателства, свързани със здравето на българските граждани и функционирането на българската здравна система, така че да се гарантира нейната устойчивост и да се създадат условия за постигане на икономически растеж и социално благополучие чрез оптимални инвестиции за по-добро здраве.

Документът кореспондира с реализацията на политиките и интервенциите, заложени в националните стратегически документи от по-висок ранг - Националната програма за развитие "БЪЛГАРИЯ 2030" и Националния план за възстановяване и устойчивост. Националната стратегия е разработена въз основа на анализите на здравно-демографските показатели и на състоянието на системата на здравеопазване в ежегодните доклади за здравето на гражданите, които показват, че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от ЕС по отношение ключовите фактори за устойчиво развитие.

В Стратегията са формулирани следните стратегически цели: Устойчиво подобряване на здравето и среда, подкрепяща здравето; Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати и Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата. Реализирането им включва изпълнение на целенасочени политики, групирани в три приоритети:


  • Инвестиции в превенция и насърчаване на здравословно поведение и среда, подкрепяща здравето на всички през целия живот;

  • Инвестиции в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората;

  • Прилагане на фокусирани стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве.

Мониторинг на изпълнението на Националната здравна стратегия 2030 ще се извършва ежегодно с Годишния доклад за здравето на гражданите и изпълнението на националната здравна стратегия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във