Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общо 67 млн. лв. събраха фирми от облигации за инвестиции

За развитието на какъвто и да е проект е необходим някакъв финансов ресурс. Понякога фирмите го имат, друг път не. Тогава трябва да се намери външен източник, който да осигури инвестицията. Обаче и финансистите, и инвеститорите вече са по-внимателни, когато отпускат кредити. А и не винаги фирмите имат активи, които биха могли (или искат) да заложат и които да удовлетворят и банките.

Друг вариант за публичните компании е капиталовият пазар. например, издаването на нови акции. Това е добре, когато сме си осигурили стратегически (и надежден) инвеститор за партньор. Но пък има да се изготвя проспект, той се одобрява (или пък не) от Комисията за финансов надзор. има различни разходи, а не е сигурно, че ще има инвеститори, които да се навият да участват и да си купят от новите акции. Иначе с новите книжа се разводнява капитала - влизат нови акционери, губи се част от контрола над фирмата и т.н.

Друг вариант за финансиране на проект е издаването на облигации. Фирмата пласира издадените дългови книжа на инвеститори, с които предварително има уговорка, получава сумата, която й е необходима на проекта срещу задължението да върне парите в определен срок с някаква лихва, и започва да работи. Не влизат нови акционери и собствениците продължават да управляват дружеството според своя бизнес план. Чак след това се подготвя проспект, който се представя в КФН, но този документ е само за допускане до търговия на регулиран пазар.

Три български компании са потърсили свеж капитал за 67 млн. лв. през последните четири месеца. По този начин може да се покрият оперативни разходи по дейността им, или парите да се използват и за закупуване на допълнителни бизнеси, продукти, услуги или технологии.

Освен дружествата със специална инвестиционна цел, които редовно използват пари от облигационни заеми за своите инвестиции, и другите компании са преценили момента като подходящ за една дългова емисия.

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадена от "Солар логистик" ЕАД. Тя е в размер на 25 000 000 лева, разпределени в 25 000 обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1000 лева всяка една. Фирмата е поела задължението да върне дълга при фиксиран годишен лихвен процент в размер на 4.4%, който ще плаща на всеки шест месеца. "Солар логистик" (с предишно наименование "Севко България" ЕАД) е част от групата "Капман". Едноличен собственик на капитала му е "Капман Грийн Енерджи фонд" АД, който  има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия, управление на проекти и изработване на програми, свързани с усвояване на грантови финансирания, насочени към производство на енергия от възобновяеми източници, както и участие в пазари за търговия на суровини и електроенергия от възобновяеми източници. Плановете са върху имотите на "Солар логистик" в Севлиено да се изгради соларен парк.

"Дивелъпмънт Асетс" ЕАД, София ще търгува на регулиран пазар своята емисия обезпечени облигации, в размер на 22 000 броя, всички с номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка една. Дълговите книжа са с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5.75%, платим на шестмесечен период и дата на падежа 26 ноември 2026 година.

През март миналата година "Дивелъпмънт Груп" АД купи 4 609 000 броя обикновени, поименни акции, представляващи 100% от капитала на "Дивелъпмънт Асетс" ЕАД (тогава с наименование "Мол Банско" ЕАД).

Вписаният в търговския регистър предмет на дейност на фирмата е доста разнообразен, но основните й приходи са единствено от наеми. След продажбата на инвестиционните имоти през 2017 г. дружеството е реализирало приходи от преотдаване под наем на имоти, наети на оперативен лизинг, включително и през миналата година. Въпреки че то е продало своите притежавани имоти, на база на своя опит и ноу-хау, то наема имоти и ги преотдава под наем, с цел реализиране на положителен резултат от тези операции по преотдаване. С пласирането на облигационната емисия през ноември 2018 г. и закупуването на финансови активи (вземания, акции на публични дружества, търгувани на БФБ, дялове на договорни фондове) финансовите приходи се очаква да заемат съществен дял в общите приходи на дружеството.

Към датата на изготвяне на проспекта, физическото лице, което упражнява непряк контрол върху емитента е Александър Владов Александров, в качеството си на лице, упражняващо контрол чрез свързани лица върху едноличния собственик на капитала "Дивелъпмънт Груп" АД. Основната линия, посредством която, Александров упражнява непряк контрол върху "Дивелопмънт Асетс", е притежаването от него, като физическо лице, на 94% от капитала на "Вариант АБВ" АД. От своя страна, “Вариант АБВ” АД, притежава 50% от "Финансова Къща ВИД-АБВ" ООД (отделно като физическо лице Александров притежава пряко още 1% от капитала). "Финансова Къща ВИД-АБВ" ООД пък притежава 98% от капитала на "Дивелъпмънт Груп" АД (едноличен собственик на капитала на емитента).

Потвърждение на проспекта си за допускане до търговия на регулиран пазар получи и емисията необезпечени облигации получи и "Нео Лондон Капитал" АД, София. Дълговите книжа са в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1000 лева всяка. Фиксираната проста годишна лихва е в размер на 6.75%, и ще се плаща на шестмесечен период до датата на падеж 28 юни2026 гдина.
Предметът на дейност на дружеството е: покупка на земя, сгради в процес на преобразуване и други недвижимости, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни с гради, както и продажба на земя и недвижимости, включително и жилища в страната и чужбина, пряко или посредством нарочно създадени дъщерни дружества или участия в дружества с оглед реализирането на тези дейности.

Дружеството инвестира собствени и привлечени средства в портфейл от финансови инструменти. През годините от създаването си "Нео Лондон Капитал" АД осъществява основно дейност по придобиване, управление и продажба на акции и дялови участия в компании в сектора на недвижимите имоти, търгувани на местния и чужди финансови пазари.

Дружеството не е част от икономическа група поради факта, че няма компания и човек, който да притежава пряко или косвено над 50% от неговия капитал. Най-големият акционер е "Индъстри дивелъпмънт холдинг" АД - 28.68%, договорният фонд "С-Микс" с 5.16%, а други инвеститори притежават 65.55% книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във