Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общински проекти се вписват в зелената политика на ЕС

Зелените практики и проекти в българските общини вече не са рядкост. Използвайки европейските фондове и собствени средства местните власти обновяват градския транспорт и прилагат мерки за по-чист въздух за своите граждани. 

Създаването на екологична "Топлофикация" с ниска цена на енергията предлага кметът на Кюстендил Петър Паунов. Общината работи с Министерството на енергетиката и европейските програми по този енергиен проект. Той предвижда изграждане на мощности, които да произвеждат електроенергия от биомаса, газ /ако доставчикът предложи добра цена/ и водород. Идеята енергията да се продава на пазарите и да има добро качество на топлоенергията, която се подава до битовите абонати, съобщават от общината.
Има готовност за подаване на такава енергия до 15 хиляди жилища в града, особено в блоковете, които са или предстои да бъдат санирани, коемнтира кметът. Разчетите предвиждат средномесечната цена в студените месеци да бъде около 40 евро за 65 кв. м апартамент - за осигуряване на топлина и топла вода.

В Бургас пък започна изграждането на първата по рода си в страната анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци. Тя ще  осигури допълнителен капацитет за процеса по сметосъбиране и сметопреработка, съобщават от общината. Проектът за изграждането й се изпълнява в партньорство между трите общини Бургас, Поморие и Несебър.

Инсталацията ще разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците. Тя ще работи на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан, от който ще се произвежда електричество и топлинна енергия.

Капацитетът на инсталацията е за преработка на 30 652 тона биоразградими отпадъци годишно. Тя ще разполага с осем биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще има шест тунела.

"Чрез прилагането на този проект България ще успее да защити по-добри нива в оползотворяването на биоразградими отпадъци и превръщането им в зелена енергия“, казва бургаският кмет Димитър Николов. Това е първа стъпка в усилията, които Европа полага в тази посока. Прогнозите са през 2023 година да има работеща инсталация.

Строителните дейности ще се извършват от немската компания Bekon, която има опит в изграждането на подобни инсталации в много страни. Един от реализираните обекти на фирмата е инсталация за преработка на битови отпадъци непосредствено до стадиона на футболния клуб „Байерн“ – Мюнхен.

Анаеробната инсталация се изгражда в Северната промишлена зона в Бургас. Проектът се осъществява с безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране от трите общини.

Община Пловдив има Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021-2025 гждшно. Проектът се осъществява се с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на България.

Предвидените мерки за изпълнението й са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и се отнасят предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух на Плевен като битово отопление и автомобилен транспорт.

Общата стойност на проекта е 245 946 лв., от които европейско съфинансиране: 209 054 лв., и национално съфинансиране: 36 892 лева.

Общата продължителност на проекта е 24 месеца (19 март 2019 г. - 3 март 2021 г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във