Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБЩИНИТЕ ИСКАТ ПАРИ, ДЪРЖАВАТА ДАВА СЪВЕТИ

Главни счетоводители и финансови специалисти от 33 общини участваха на 19 и 20 април в семинар на тема Текущо изпълнение и контрол на общинските бюджети, организиран от Фондацията за реформа в местното самоуправление. Идеята бе да се разяснят новите изисквания, отговорности и задължения на общините и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (ДВФК), произтичащи от приетия Правилник за прилагане на Закона за ДВФК. Прилагането на новия счетоводен стандарт, методите за съставяне на общински бюджети и констатираните нарушения от Сметната палата при извършените проверки в общините също бяха сред водещите теми на семинара. Интерес предизвика изказването на Румяна Цаканска от ДВФК, че за всеки разход над 10 000 лв. главните счетоводители следва да изготвят досие, съдържащо цялата документация по извършване на плащането и нормативната уредба, с която то се обосновава.
В стремежа да се постигне по-голяма прозрачност при изразходването на бюджетни средства Министерският съвет разработва информационна система с широк достъп, която ще включва данни за извършените разходи и резултатите от проверките, направени във всички 262 общини.
От тази година счетоводната отчетност в общините ще се осъществява по нов сметкоплан, утвърден през февруари 2001 година. Той е част от провежданата реформа по управление и контрол на публичните финанси.
Живка Димитрова - член на Сметната палата, представи най-често срещаните нарушения при изпълнение общинските бюджети: непосочване на източниците на финансиране на дефицита, по-високи разходи от заложените, неспазване на срока за изплащане на социални помощи, отдаването на публична собственост без обявяване на търг, несъбиране на задълженията от наеми и неспазване на процедурите по отдаване на концесия. Общото желание на общинарите бе да им се предостави възможност да ползват приватизационните си сметки за финансиране на належащи ремонти. Законовият регламент е тези сметки да се използват само за инвестиционни проекти, носещи доход в бъдеще. Което е логично, като се има предвид, че приходите от приватизационни сделки ще спрат и тогава бюджетният дефицит в общините може да се увеличи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във